Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
Publicatiedatum:26-08-2021Geldigheid:26-08-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit van het hoofd van de Scheepvaartinspectie, van 9 juli 2014, nr. IENM/ILT-2014/19916, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 1a Plaatsvervanging

Bij afwezigheid van het hoofd van de Scheepvaartinspectie vervangt de directeur Omgeving en dienstverlening, bedoeld in de bijlage bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020, hem.

relaties0relaties0

Artikel 2 Mandaat

 • 1. Aan de volgende functionarissen worden de aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie geattribueerde bevoegdheden, voor zover die behoren bij hun taken, in mandaat verleend:
  • a.de directeur Omgeving en dienstverlening en de directeur Toezicht en opsporing, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020 behorende bijlage;relaties0
  • b.de afdelingshoofden van de afdeling Vergunningverlening ondersteuning en afhandeling, van de afdeling Vergunningverlening leefomgeving en scheepvaart en van de afdeling Toezicht veilige mobiliteit, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020 behorende bijlage;relaties0
  • c.De teamleiders en inspecteurs van de ILT behorende tot de hierna te noemen teams zoals bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020 behorende bijlage:
   • 1˚.OA Scheepvaart van de afdeling Vergunningverlening ondersteuning en afhandeling;relaties0
   • 2˚.Scheepvaart binnendienst van de afdeling Vergunningverlening leefomgeving en scheepvaart;relaties0
   • 3˚.Visserij en scheepsmetingen van de afdeling Vergunningverlening leefomgeving en scheepvaart;relaties0
   • 4˚.Maritiem nationaal van de afdeling Toezicht veilige mobiliteit;relaties0
   • 5˚.Maritiem internationaal van de afdeling Toezicht veilige mobiliteit;relaties0
   • 6˚.Ongevallenonderzoek en administratiecontroles van de afdeling Toezicht veilige mobiliteit;relaties0
   • 7˚.Toezicht certificerende en erkende instellingen van de afdeling Toezicht publieke instellingen,relaties0

   , enrelaties0
  • d.de scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland in de openbare lichamen Bonaire, Sint- Eustatius en Saba.relaties0
  relaties0
 • 2. Aan de daartoe door het hoofd van de Scheepvaartinspectie aangewezen functionarissen van de afdeling Juridische zaken, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020 behorende bijlage, wordt machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften, beroepschriften, hoger beroepschriften en het voeren van procedures bij de rechter over op grond van dit besluit in mandaat genomen besluiten.relaties0
relaties0

Artikel 3 Omvang mandaat

Artikel 2 is niet van toepassing op het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels en het nemen van een besluit op een verzoek om informatie, bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.

relaties0relaties0

Artikel 4 Volmacht en machtiging

Voor toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen;relaties0
 • b.de machtiging om in naam van het hoofd van de Scheepvaartinspectie handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling zijn.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 5 Informatieplicht

 • 1. Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, is verplicht het Hoofd van de Scheepvaartinspectie te informeren over zwaarwegende en politiek-bestuurlijk gevoelige omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.relaties0
 • 2. Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, is verplicht degene die het mandaat heeft verleend te informeren over de gebruikmaking van de gemandateerde bevoegdheid.relaties0
 • 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op bevoegdheden die zijn verleend op basis van volmacht en machtiging.relaties0
relaties0

Artikel 6 Wijze van ondertekening

In geval van mandaat op grond van artikel 2 luidt de ondertekening als volgt:

HET HOOFD VAN DE SCHEEPVAARTINSPECTIE,

namens deze,

gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

relaties0relaties0

Artikel 7 Intrekking

Het Besluit mandaat en machtiging hoofd van de Scheepvaartinspectie wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

relaties0relaties0

Artikel 9 Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014.

relaties0relaties0
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
J.
Thunnissen
Naar boven