Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling wachtalarminstallatie
Publicatiedatum:25-12-1997Geldigheid:25-12-1997 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling wachtalarminstallatie
De Minister van Verkeer en Waterstaat, Handelende in overeenstemming met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Een wachtalarminstallatie wordt in- en uitgeschakeld door middel van een sleutelbediende schakelaar.relaties0
 • 2. Een wachtalarminstallatie is voorzien van een tijdmeetsysteem met ten minste twee verschillende looptijden, waarvan de langste looptijd niet meer mag bedragen dan vijftien minuten. De looptijdkeuze moet sleutelbediend zijn en mag worden gecombineerd met de in het eerste lid bedoelde schakelaar.relaties0
 • 3. Een dimbare controlelamp geeft aan dat de wachtalarminstallatie in bedrijf is.relaties0
 • 4. Na de inschakeling van de wachtalarminstallatie start het tijdmeetsysteem. Dit tijdmeetsysteem kan op elk gewenst moment door middel van een terugsteldrukknop op nul worden teruggesteld, waarna de tijdmeting weer opnieuw begint.relaties0
 • 5. Aan het eind van de gekozen looptijd treedt in het stuurhuis een zichtbaar en hoorbaar waarschuwingssignaal in werking.relaties0
 • 6. Indien niet binnen zestig seconden na de inwerkingtreding van het waarschuwingssignaal, bedoeld in het vijfde lid, het tijdmeetsysteem door middel van de terugsteldrukknop op nul wordt teruggesteld, wordt een hoorbaar alarm gegeven in de verblijven van de kapitein, de stuurman alsmede andere daarvoor in aanmerking komende verblijven.relaties0
 • 7. De terugsteldrukknop wordt niet vanaf een normale navigatiepositie zoals de stuurstoel bediend.relaties0
 • 8. Een wachtalarminstallatie voldoet aan de als bijlage bij deze regeling opgenomen paragrafen 5 en 6 van de op 6 november 1991 aangenomen Resolutie A.694(17) van de Internationale Maritieme Organisatie.relaties0
relaties0

Artikel 2

 • 1. De kapitein ziet erop toe dat de wachtalarminstallatie in werking is wanneer uitsluitend door de chef van de wacht op de brug wacht wordt gelopen.relaties0
 • 2. Tijdens de uitoefening van de visserij mag de wachtalarminstallatie afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden buiten werking worden gesteld, wanneer de kapitein zulks verantwoord acht.relaties0
 • 3. De kapitein houdt bij de keuze van de looptijd van het tijdmeet-systeem rekening met de bestaande toestand en omstandigheden.relaties0
relaties0

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wachtalarminstallatie.

relaties0relaties0

Artikel 4 [Vervallen per 25-12-1997]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4, te Rijswijk. Van de terinzagelegging in Aruba zal mededeling worden gedaan in het Afkondigingsblad van Aruba.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
A.
Jorritsma-Lebbink

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer te Den Haag.]

Naar boven