Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit mandaat en machtiging zeemeting (Stcrt. 2005, 124)
Geldigheid:01-08-2005 t/m 12-07-2006Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


De waarnemend inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht:

Besluit:

Artikel 1
Voor de uitoefening van de aan de inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat toebedeelde bevoegdheid tot het vaststellen van de tonnages voor de afgifte van een Internationale Meetbrief (1969), op grond van artikel 6, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, het vaststellen van de tonnages voor de afgifte van een bijzondere meetbrief speciaal ingericht ten gebruike voor de vaart door het Suezkanaal of het Panamakanaal, op grond van artikel 6, tweede lid, van de Meetbrievenwet 1981, en het vaststellen van de tonnages voor de afgifte van een meetbrief, als bedoeld in artikel 11, 14, 17 en 19 van de Meetbrievenwet 1981, worden gemachtigd de respectievelijke directeuren van de Nederlandse vestigingen van Lloyd’s Register EMEA, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas, Registro Italiano Navale en Nippon Kaiji Kyokai, alsmede de directeur van Germanischer Lloyd te Hamburg en de Secretary of Bureau Veritas.

Artikel 2
Voor de uitoefening van de aan de inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat toebedeelde bevoegdheid tot het vaststellen van de tonnage als bedoeld in artikel 1 van de door Register Holland geklasseerde zeeschepen wordt gemachtigd de directeur van Register Holland te Enkhuizen.

Artikel 3
De aan de inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat in de Meetbrievenwet 1981 toebedeelde bevoegdheden tot het afgeven van meetbrieven worden gemandateerd aan de in artikel 1 en 2 genoemde personen.

Artikel 4
De in artikel 1 en 2 genoemde functionarissen voeren bij de uitoefening van de hen op grond van artikel 1 tot en met 3 genoemde bevoegdheden een ordentelijke en voor de inspecteurgeneraal Verkeer en Waterstaat transparante administratie.

Artikel 5
1. De vaststelling van de tonnages, bedoeld in de artikelen 1 en 2, vermeldt dat de vaststelling geschiedt namens de inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat.
2. Een op grond van dit besluit in mandaat genomen besluit vermeldt dat het besluit is genomen namens de inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit mandaat en machtiging zeemeting.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de gemandateerden.

Den Haag, 28 juni 2005.
De waarnemend inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat,
M.W.J. Wolfs.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na inwerkingtreding van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gestuurd naar de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Postbus 90653, 2509 LR, Den Haag.

Toelichting
In lijn met het voornemen van de overheid om taken indien mogelijk aan marktpartijen uit te besteden en met hetgeen internationaal in de scheepvaartwereld gebruikelijk is, is na afstemming met de sector besloten de aan de inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat toebedeelde bevoegdheden inzake de vaststelling van de tonnages te machtigen en de afgifte van meetbrieven te mandateren aan de erkende klassenbureaus. De instructies tot vaststelling van de tonnage en de afgifte van de meetbrief worden nader uitgewerkt in het contract dat tussen de Staat der Nederlanden en de aangewezen klassenbureaus zal worden gesloten.

Den Haag, 28 juni 2005.
De waarnemend inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat,
M.W.J. Wolfs.
Naar boven