Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling werkrooster en werklijst zeevarenden
Publicatiedatum:02-03-2000Geldigheid:02-03-2000 t/m 19-08-2013Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20000302 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vaststelling model werkrooster en werklijst voor zeevarenden
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 6.4:1, tweede lid, en 6.4:2, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

Artikel 1

Als model voor het werkrooster, bedoeld in artikel 6.4:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

relaties0relaties0

Artikel 2

Als model voor de werklijst, bedoeld in artikel 6.4:2, eerste lid, van het arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

relaties0relaties0

Artikel 3

Het werkrooster en de werklijst worden volledig en duidelijk leesbaar ingevuld met vulpen, balpen of schrijfmachine. Op de werklijst wordt in de kolom ’opmerkingen’ in elk geval melding gemaakt van het verrichten van bergingswerkzaamheden en van de gevallen waarin een jeugdige schepeling heeft wachtgelopen dan wel arbeid heeft verricht tussen 00.00 en 05.00 uur.

relaties0relaties0

Artikel 4

De toezichthoudende ambtenaren kunnen de kapitein aanwijzingen geven met betrekking tot het invullen van de werklijst.

relaties0relaties0

Artikel 5

Deze regeling treedt inwerking met ingang van 1 december 1998.

relaties0relaties0

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven