Onderwerp: Bezoek-historie

2005/367 Waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de identiteitsbewijzen van zeevarenden (Verdrag nr. 185) te bekrachtigen
Geldigheid:30-05-2005 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 62, punt 2, onder b), i), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement [1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Gemeenschap beijvert zich om een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen, die onder meer is gebaseerd op een gemeenschappelijk visumbeleid.

(2) Verdrag nr. 185 van de Internationale Arbeidsorganisatie (hierna "de IAO") betreffende de identiteitsbewijzen van zeevarenden (herziene versie) is op 19 juni 2003 aangenomen in het kader van de Algemene Conferentie van de IAO, bijeengeroepen te Genève door de Raad van bestuur van het Internationaal Arbeidsbureau.

(3) Genoemd verdrag levert een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de veiligheid in de maritieme sector op internationaal niveau en aan de bevordering van behoorlijke levens- en arbeidsvoorwaarden voor zeevarenden, en het is bijgevolg wenselijk dat deze bepalingen zo snel mogelijk worden toegepast. Bepaalde artikelen van het verdrag vallen evenwel onder de bevoegdheid van de Gemeenschap op visumgebied.

(4) De Gemeenschap kan dit verdrag niet bekrachtigen, aangezien alleen de lidstaten partij bij het verdrag kunnen zijn.

(5) De Raad zou de lidstaten die zijn gebonden door op het Verdrag gebaseerde communautaire bepalingen op visumgebied bijgevolg moeten machtigen Verdrag nr. 185 onder de in deze beschikking vastgestelde voorwaarden in het belang van de Gemeenschap te bekrachtigen.

(6) Overeenkomstig artikel 1 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, nemen Ierland en het Verenigd Koninkrijk niet deel aan de aanneming van deze beschikking. Deze beschikking is bijgevolg, onverminderd artikel 4 van voornoemd protocol, niet van toepassing op Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

(7) Overeenkomstig artikel 4 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, is deze beschikking gericht tot Denemarken,


[1] Advies uitgebracht op 23 februari 2005 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

01 Artikel


De lidstaten worden hierbij gemachtigd om het op 19 juni 2003 aangenomen verdrag betreffende de identiteitsbewijzen van zeevarenden te bekrachtigen.

De tekst van het verdrag is aan deze beschikking gehecht.

02 Artikel


Deze beschikking is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.


Gedaan te Luxemburg, 14 april 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Frieden

Annex Seafarers'' identity documents convention (revised) 2003

Deze Annex is alleen het in Engels beschikbaar;

Annex: Seafarers' identity documents convention (revised) 2003
Naar boven