Onderwerp: Bezoek-historie

2002/342 Wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada tot wijziging van de sectorbjilagen betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit, beveiliging van ....
Geldigheid:27-03-2002 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en Canada (hierna "de overeenkomst" genoemd), met name de artikelen IV, IX, XI en de sectorbijlagen betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit, beveiliging van elektrisch materieel en pleziervaartuigen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel XI, lid 3, van de overeenkomst kan de daarbij ingestelde Gemengde Commissie elk vraagstuk in verband met de werking van de overeenkomst behandelen en volgens het bepaalde onder a) van dit lid is de Gemengde Commissie verantwoordelijk voor het wijzigen van de sectorbijlagen.

(2) De sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders dient te worden gewijzigd teneinde het toepassingsgebied daarvan uit te breiden tot nieuwe wetgeving van de Europese Gemeenschap die in Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad * betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur is neergelegd.

(3) Krachtens de akkoorden die tijdens de derde en de vierde bijeenkomst van de Gemengde Commissie op respectievelijk 14 april 2000 en 24 januari 2001 werden gesloten, dienen de overgangsperioden van de sectorbijlagen betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit, beveiliging van elektrisch materieel en pleziervaartuigen te worden verlengd opdat de overgangsmaatregelen en de maatregelen voor het opbouwen van wederzijds vertrouwen kunnen worden voltooid,

BESLUIT:


Artikel 1

De sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in bijlage I bij dit besluit teneinde rekening te houden met nieuwe wetgeving van de Europese Gemeenschap.

Artikel 2

De sectorbijlagen betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit, beveiliging van elektrisch materieel en pleziervaartuigen worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in bijlage II bij dit besluit teneinde de overgangsperioden daarvan te verlengen.

Artikel 3

Dit besluit wordt in tweevoud opgesteld en ondertekend door de medevoorzitters van de Gemengde Commissie. Dit besluit treedt in werking op de datum waarop de laatste van deze handtekeningen wordt aangebracht.

Gedaan te Ottawa, 27 maart 2002. Gedaan te

Brussel, 8 januari 2002.

Voor de regering van Canada
Jennifer DAUBENY

Voor de Europese Gemeenschap
Pascal LAMY
* PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.


BijLAGE I

Wijzigingen in de sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders teneinde rekening te houden met nieuwe wetgeving van de Europese Gemeenschap

1. In artikel 4, lid 1, wordt de tekst van het tweede streepje als volgt gelezen:

"Voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC): erkenning van certificaten van overeenstemming, leveranciersverklaringen en Technical Construction Files van de andere partij, al naargelang van het geval. Nadere bepalingen zijn in deze bijlage of in de sectorbijlage betreffende EMC opgenomen. Wanneer een fabrikant verkiest geen gebruik te maken van de procedure van Richtijn 1999/5/EG voor het beoordelen van de overeenstemming met de EMC-voorschriften, zijn de desbetreffende bepalingen van de sectorbijlagen betreffende EMC van toepassing."

2. In artikel 4, lid 1, wordt de tekst van het derde streepje als volgt gewijzigd:

"Voor de beveiliging van elektrisch materieel/laagspanningsapparatuur: aanvaarding van de beproeving, het certificaat van overeenstemming en de verklaring van de leverancier dat de betrokken producten met de voorschriften inzake de beveiliging van elektrisch materieel van de andere partij overeenstemmen. Nadere bepalingen zijn in deze bijlage of in de sectorbijlage betreffende de beveiliging van elektrisch materieel opgenomen. Wanneer een fabrikant verkiest geen gebruik te maken van de procedure van Richtlijn 1999/5/EG voor het beoordelen van de overeenstemming met de voorschriften op het gebied van de beveiliging van elektrisch materieel, zijn de desbetreffende bepalingen van de sectorbijlage betreffende de beveiliging van elektrisch materieel van toepassing."

3. In artikel 4, lid 1, worden de hiernavolgende nieuwe streepjes toegevoegd:

" - verplicht stellen van radiotests overeenkomstig het bepaalde in de bijlagen III en IV bij Richtlijn 1999/5/EG;
- uitbrengen van een advies over een technisch dossier overeenkomstig bijlage V bij Richtlijn 1999/5/EG."

4. In bijvoegsel 1 wordt de tekst in de kolom "Europese Gemeenschap" vervangen door de hiernavolgende tekst:

"Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit Richtlijn 73/23/EEG van de Raad, gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EG van de Raad Richtijn 89/336/EEG van de Raad, gewijzigd bij de Richtlijnen 92/31/EEG en 93/68/EG van de Raad."

5. In bijlage 2 wordt de tekst in de kolom "Europese Gemeenschap" vervangen door de hiernavolgende tekst:

"In specifieke, doch niet exclusieve, termen vallen hieronder de volgende interfaces en diensten waarop Richtlijn 1999/5/EG van toepassing is:
- alle telecommunicatie-eindapparatuur met bedrading;
- alle radioapparatuur, met uitzondering van:
- medische hulpmiddelen in de zin van artikel 1 van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993;
- actieve implanteerbare medische hulpmiddelen in de zin van artikel 1 van Richtijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990;
- onderdelen of afzonderlijke technische eenheden van voertuigen in de zin van Richtlijn 72/245/EEG van de Raad van 20 juni 1972 of Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992;
- radioapparatuur die wordt gebruikt door radioamateurs in de zin van artikel 1, definitie 53, van de voorschriften voor het radioverkeer van de ITU, tenzij de uitrusting in de handel verkrijgbaar is;
- sets van componenten die bestemd zijn om door radioamateurs te worden geassembleerd en in de handel verkrijgbare apparatuur die door radioamateurs wordt gewijzigd en gebruikt, worden niet als in de handel verkrijgbare uitrusting beschouwd;
- uitrusting in de zin van Richtlijn 96/98/EG (richtlijn uitrusting zeeschepen);
- kabel en draad;
- radioapparatuur die uitsluitend geschikt is voor de ontvangst en die bestemd is om uitsluitend uitzendingen van de radio- en tv-omroep te ontvangen;
- producten, uitrusting en elementen in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart;
- apparatuur en systemen voor luchtverkeersafhandeling in de zin van artikel 1 van Richtlijn 93/65/EEG van de Raad van 19 juli 1993betreffende de vaststelling en het gebruik van compatibele technische normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur en van systemen voor luchtverkeersafhandeling;
- apparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten in verband met de openbare veiligheid, defensie, de staatsveiligheid (met inbegrip van het economisch algemeen welzijn wanneer de betrokken activiteiten verband houden met de staatsveiligheid) en de activiteiten van de staat op het gebied van het strafrecht.
Onder radioapparatuur wordt verstaan een product, of een relevante component daarvan, dat communicatie mogelijk maakt door middel van de emissie en/of de ontvangst van radiogolven die gebruikmaken van het spectrum dat wordt toegekend aan aardse/ruimte-radioverbindingen. Onder radiogolven worden verstaan elektromagnetische golven met frequenties van 9 kHz tot 3000 Ghz die zonder kunstmatige geleider in de ruimte worden verspreid."

BIJLAGE II

Wijzigingen in de sectorbijlagen betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit, beveiliging van elektrisch materieel en pleziervaartuigen teneinde de overgangsperioden daarvan te verlengen

Sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders

Artikel 6.1 van de sectorbijlage betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie, computerapparatuur en radiozenders wordt vervangen door:
"De bepalingen van afdeling 4 van deze bijlage worden volledig van kracht na een overgangsperiode van 35 maanden, dat wil zeggen op 1 oktober 2001."

Sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit

Artikel 5.1 van de sectorbijlage betreffende elektromagnetische compatibiliteit wordt vervangen door:
"De bepalingen van afdeling 3 van deze bijlage die betrekking hebben op de wederzijdse erkenning worden van kracht 35 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze bijlage, dat wil zeggen op 1 oktober 2001."

Sectorbijlage betreffende de beveiliging van elektrisch materieel

Artikel 4.1 van de sectorbijlage betreffende de beveiliging van elektrisch materieel wordt vervangen door:
"De overgangsregelingen zijn van toepassing gedurende een periode van 35 maanden die ingaat op de datum van inwerkingtreding van deze OWE, dat wil zeggen tot en met 30 september 2001."

Sectorbijlage betreffende pleziervaartuigen

Afdeling V, eerste zin , van de sectorbijlage betreffende pleziervaartuigen wordt vervangen door:
"Deze bijlage treedt in werking na een overgangsperiode van 35 maanden, dat wil zeggen op 30 september 2001."
Naar boven