Onderwerp: Bezoek-historie

2002/221 Erkende organisaties waarvan de lidstaten kennis hebben gegeven
Geldigheid:14-03-2002 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties(1), gewijzigd bij Richtlijn 97/58/EG van de Commissie(2), inzonderheid op artikel 4, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er is een lijst van erkende organisaties gepubliceerd in Beschikking 96/587/EG van de Commissie(3), gewijzigd bij Beschikking 98/403/EG(4).

(2) In het licht van Beschikking 2000/481/EG van de Commissie van 14 juli 2000 betreffende de erkenning van het "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" overeenkomstig Richtlijn 94/57/EG van de Raad(5) en Beschikking 2001/890/EG van de Commissie van 13 december 2001 inzake de erkenning van het "Hellenic Register of Shipping" overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 94/57/EG van de Raad(6) dient die lijst door de Commissie te worden bijgewerkt.

(3) Beschikking 96/587/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:


Artikel 1

De bijlage van Beschikking 96/587/EG wordt vervangen door de bijlage van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 maart 2002.

Voor de Commissie
Loyola de Palacio
Vice-voorzitter
1 PB L 319 van 12.12.1994, blz. 20.
2 PB L 274 van 7.10.1997, blz. 8.
3 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 43.
4 PB L 178 van 23.6.1998, blz. 39.
5 PB L 193 van 29.7.2000, blz. 91.
6 PB L 329 van 14.12.2001, blz. 72.BIJLAGE

De bijlage wordt vervangen door de volgende tekst:
"1. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Richtlijn 94/57/EG erkende organisaties:
American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
China Classification Society (CCS)
Det Norske Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd (GL)
Korean Register of Shipping (KR)
Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Registro Italiano Navale (RINA)
Russian Maritime Register of Shipping (RS).

2. Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 94/57/EG erkende organisaties:
Hellenic Register of Shipping (HR)
(De gevolgen van deze erkenning blijven beperkt tot Griekenland)
Registro Internacional Naval, SA (Rinave)
(De gevolgen van deze erkenning blijven beperkt tot Portugal).".
Naar boven