Onderwerp: Bezoek-historie

1996/587 Lijst van erkende organisaties
Geldigheid:13-09-1994 t/m 11-06-1998Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties *, en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende dat de Lid-Staten kennis hebben gegeven van overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Richtlijn 94/57/EG door hen erkende organisaties,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:


Artikel 1

De op grond van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 94/57/EG door de Lid-Staten erkende organisaties zijn die welke vermeld zijn in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 30 september 1996.

Voor de Commissie
Neil KINNOCK
Lid van de Commissie
* PB nr. L 319 van 12. 12. 1994, blz. 20.


BIJLAGE

American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
China classification Society (CCS)
Det Norske Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd (GL)
Hellenic Register of Shipping (HR)
Korean Register of Shipping (KR)
Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Registro italiano navale (RINA)
Naar boven