Onderwerp: Bezoek-historie

Mededeling inzake toepassing model oliejournaal schepen (Scrt. 2001, 242)
Geldigheid:13-12-2001 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


De Minister van Verkeer en Waterstaat deelt mede dat door een eerdere wijziging artikel 20 van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen voor het model van het oliejournaal sindsdien rechtstreeks verwijst naar het model opgenomen in Aanhangsel III van Bijlage I van het Internationale Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol-verdrag). Deze wijziging heeft plaatsgevonden bij Besluit van 1 juni 1994, houdende wijziging van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen in verband met de wijziging van Bijlage I van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Stb. 1994, 444). Voorheen bepaalde artikel 20 dat de Minister van Verkeer en Waterstaat het model van dit journaal vaststelt. Dit is gebeurd bij de regeling van 11 februari 1988, nr. S/J 30.181/88,
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (Stcrt. 1988, 39). Aangezien gebleken is dat in de prak tijk nog steeds enige onduidelijkheid bestaat over de toepasselijkheid van de regeling van 11 februari 1988, wordt voor de duidelijkheid erop gewezen dat deze regeling door de wijziging van artikel 20 van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen in 1994 is komen te vervallen. Een en ander betekent dat het internationale model van het oliejournaal, zoals opgenomen in Aanhangsel III van Bijlage I van het Marpol-verdrag en laatstelijk gewijzigd bij Resolutie van de Mariene Milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie 47(31) (Trb. 1993,53) direct wordt bepaald door genoemd besluit.
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat- Generaal Goederenvervoer, Stafafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, tel. 070-351 1802.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos.
Naar boven