Onderwerp: Bezoek-historie

Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting (Stb. 1992,541; oude versie van voor wetten.nl)
Geldigheid:01-08-1994 t/m 31-08-2001Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Ingangsdatum: 22-10-1992
Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting (Stb. 1992,541)

Wetstechnische informatie

Ingangsdatum: 22-10-1992


Gedelegeerde regelgeving:
  • Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen

Hoofdstuk 01 Begripsbepalingen

Ingangsdatum: 22-10-1992
Begripsbepalingen

Artikel 01

Ingangsdatum: 22-10-1992
Geldig tot en met: 31-08-2005

In deze wet wordt verstaan onder:

a. zeeschepen: schepen die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd, met uitzondering van:
1°. oorlogsschepen,
2°. reddingsschepen, en
3°. zeevissersschepen;

b. rompbevrachting: de overeenkomst, waarbij de ene partij, de rompvervrachter, zich verbindt een zeeschip zonder bemanning voor een bepaalde tijd ter beschikking te stellen van haar wederpartij, de rompbevrachter, zonder daarover nog enige zeggenschap te houden, en de rompbevrachter het schip exploiteert;

c. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

d. buiten Nederland teboekstaan: buiten Nederland teboekstaan in een eigenaarsregister van zeeschepen, dat vergelijkbaar is met het openbaar register voor de teboekstelling van zeeschepen, genoemd in artikel 193 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

e. notaris: een in Nederland gevestigde notaris.

Hoofdstuk 02 Het rompbevrachtingsregister

Ingangsdatum: 22-10-1992
Het rompbevrachtingsregister

Artikel 02

Ingangsdatum: 22-10-1992
Geldig tot en met: 31-10-2004

1. Er is een openbaar rompbevrachtingsregister, dat door Onze Minister wordt gehouden.

2. Het rompbevrachtingsregister bevat ten aanzien van elk daarin ingeschreven zeeschip de volgende gegevens:
a. de naam die het schip voert;
b. de naam waaronder het schip buiten Nederland teboekstaat;
c. de bruto en netto tonnage van het schip volgens de door de Scheepsmetingsdienst afgegeven meetbrief;
d. de beschrijving van het schip, welke de volgende gegevens dient te bevatten:

1°. het type en de inrichting van het schip,
2°. het materiaal waarvan de romp is gemaakt,
3°. de overige speciale kenmerken van het schip,
4°. het unieke scheepsidentificatienummer,
5°. de naam en de vestigingsplaats van de werf waar het schip is gebouwd,
6°. het bouwjaar en het bouwnummer,
7°. het aantal motoren waaruit de voortstuwingsinstallatie bestaat, en
8°. het type, het vermogen, de fabrikant en het fabrieksnummer van elke motor;

e. de naam en het adres van het kantoor, waar het schip buiten Nederland teboekstaat, met vermelding van de dagtekening en de nummering van de teboekstelling;
f. de naam en het adres van de eigenaar;
g. de naam en het adres van de rompbevrachter;
h. de dagtekening van de rompbevrachtingsovereenkomst en de tijdsduur waarvoor die overeenkomst is afgesloten.

3. Desgevraagd verleent Onze Minister kosteloos inzage in het rompbevrachtingsregister, en geeft hij tegen kostprijs voor eensluidend gewaarmerkte uittreksels daaruit af.

4. Het doel van het rompbevrachtingsregister is de goede uitvoering van de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels.

Artikel 03

Artikel 04

Ingangsdatum: 22-10-1992
Geldig tot en met: 31-10-2004

1. Bij de aanvraag tot inschrijving van een zeeschip in het rompbevrachtingsregister verschaft de rompbevrachter de volgende gegevens:
a. een recent authentiek afschrift van de teboekstelling van het zeeschip buiten Nederland;
b. een recent afschrift van de inschrijving in het handelsregister van de vestiging van de rompbevrachter in Nederland van waaruit hij het schip zal exploiteren;
c. een authentiek afschrift van de geldende statuten van de rompbevrachter indien deze rechtspersoon is, of van de akte van het aangaan van een vennootschap of een rederij indien de rompbevrachter een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap of een rederij is, alsmede een opgave van een notaris betreffende de namen, adressen en nationaliteit van de bestuurders, onderscheidenlijk van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten of van de leden van de rompbevrachter, dan wel indien de rompbevrachter een natuurlijk persoon is, een notariële opgave omtrent de naam, het adres en de nationaliteit van de rompbevrachter;
d. indien de rompbevrachter een rechtspersoon is met een in aandelen op naam verdeeld kapitaal, waarvan niet alle bestuurders de nationaliteit van een van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bezitten, een opgave van een notaris betreffende de namen, adressen en nationaliteit van de aandeelhouders van de rompbevrachter;
e. een in de Nederlandse of Engelse taal gestelde schriftelijke verklaring van de rompvervrachter en de rompbevrachter, dat de eerstgenoemde zich verbonden heeft om het in deze verklaring omschreven zeeschip voor de daarin vermelde tijdsduur ter beschikking te stellen van de laatstgenoemde, zonder daarover nog enige zeggenschap te houden, en dat de laatstgenoemde het schip zal exploiteren;
f. een in de Nederlandse of Engelse taal gestelde schriftelijke verklaring van de eigenaar van het zeeschip, alsmede van de rompvervrachter - indien deze een ander is dan de eigenaar -, dat deze instemmen met het verlenen van de hoedanigheid van Nederlands schip aan het betrokken zeeschip;
g. een schriftelijke verklaring van de rompbevrachter waaruit blijkt dat hij de verantwoordelijkheid voor het schip en zijn opvarenden aanvaardt die voortvloeit uit de hoedanigheid van Nederlands schip, en dat het beheer over het schip door hem of door een of meer in deze verklaring genoemde anderen namens hem geheel of in hoofdzaak in Nederland wordt gevoerd;
h. de door de Scheepsmetingsdienst afgegeven meetbrief.

2. Voorts toont de rompbevrachter ten genoegen van Onze Minister aan, dat het schip niet gerechtigd is de vlag te voeren van de staat waar het schip buiten Nederland teboekstaat, zolang het schip in Nederland in het rompbevrachtingsregister is ingeschreven.

3. Onze Minister kan een verklaring omtrent de echtheid van het in het eerste lid, onder a, genoemde afschrift verlangen. Hij kan tevens een vertaling van het afschrift door een beëdigd vertaler in de Nederlandse of Engelse taal verlangen.

4. Onze Minister kan voor de in het eerste lid, onder e, f en g, genoemde verklaringen nadere voorschriften vaststellen. Deze verklaringen dienen vergezeld te gaan van een door een notaris opgemaakte verklaring omtrent de identiteit en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenende personen.

5. Onze Minister weigert de inschrijving dan wel staat deze toe onder voorwaarden, indien de verkrijging van de hoedanigheid van Nederlands schip niet verenigbaar is met volkenrechtelijke verplichtingen van het Koninkrijk, onderscheidenlijk zonder het stellen van voorwaarden niet verenigbaar zou zijn.

6. Onze Minister kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden teneinde de voldoening van vorderingen uit de arbeidsovereenkomsten van de kapitein en de andere leden van de bemanning steeds gedurende ten minste één jaar te verzekeren.

Artikel 05

Artikel 06

Artikel 07

Artikel 08

Hoofdstuk 03 Bijzondere bepalingen

Ingangsdatum: 22-10-1992
Bijzondere bepalingen

Artikel 09

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 9

  1. Het tweede lid van artikel 4 is niet van toepassing op zeeschepen die teboekstaan in het openbaar register, genoemd in het Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba.

  2. Van een inschrijving in het rompbevrachtingsregister, van elke wijziging of aanvulling van ingeschreven gegevens, alsmede van een doorhaling van de inschrijving van een zeeschip dat teboekstaat in de Nederlandse Antillen of Aruba, wordt de Hoofdbewaarder der Scheepsbewijzen in de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk de Bewaarder der Scheepsbewijzen in Aruba onverwijld schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 10

De rompbevrachter is terzake van iedere inschrijving alsmede iedere wijziging van de inschrijving van een zeeschip in het rompbevrachtingsregister een vergoeding verschuldigd ter dekking van de door de Staat gemaakte kosten. De hoogte van de vergoeding en de wijze waarop deze wordt geïnd worden vastgesteld door Onze Minister.

Artikel 10a

Ingangsdatum: 01-08-1994

Artikel 10a

  1. Met het toezicht op de naleving van het bij de artikelen 3 en 8 bepaalde, zijn belast de bij besluit van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen ambtenaren.

  2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

  3. De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:15 en 5:17 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 11

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Artikel 12

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 12

Onze Minister brengt vijf jaren na het in werking treden van deze wet aan de Staten-Generaal verslag uit over de wijze waarop zij is toegepast.

Hoofdstuk 04 Overgangs- en Slotbepalingen

Ingangsdatum: 22-10-1992
Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 13

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 13

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 14

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 14

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 15

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 15

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 16

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 16

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 17

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 17

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 18

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 18

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 19

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 19

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 20

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 20

  1. Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  2. De tekst van de Zeebrievenwet wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 21

Ingangsdatum: 22-10-1992

Artikel 21

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 oktober 1992

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de twintigste oktober 1992

De Minister van Justitie
E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven