Onderwerp: Bezoek-historie

Schepenwet (Stb. 2005, 20; oude versie van voor wetten.nl)
Geldigheid:01-05-1998 t/m 31-12-2001Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Hfdst I Inleidende bepalingen

Art.01 Definities

Art.02 Toepassing

Art.02bis

Hfdst II Voorkoming van scheepsrampen

§1 Veiligheidsvoorschriften

Art.04 Verplichtingen van de Kapitein alvorens hij een reis onderneemt

Art.04a Routering van schepen

Art.04bis Vervallen

Ingangsdatum: 01-05-1998

Artikel 4 bis
[Vervallen per 01-05-1998]

Art.05 Vrijstelling te verlenen door de Minister en/of het Hoofd van de Scheepvaartinspectie

Art.06 Ambtenaren belast met het verrichten van onderzoeken

Art.07 Geldigheid van certificaten

Art.08 Vervallen en ingetrokken certificaten

Art.09 Verplichtingen van de Kapitein

§2 Toezicht

Art.10 Voortdurend toezicht

Art.11 Jaarverslag

Art.12 Toegang tot schepen door ambtenaren

Art.13 Bevoegd tot vorderen van informatie

Art.14 Verplichting tot medewerking, en aanwezigheid

Art.15 Kennisgeving bij niet voldoen aan gestelde in wet

Art.16 Aanhouding van schepen

Art.17 Administratieve afhandeling aanhouding van schepen

§3 Beroep

Art.18 Beroep tegen beslissing ambtenaar, of aanhouding

Art.19 Uitspraak in beroep, procedure beroep

Art.20 Werking

Art.21 Beroep, beroepschrift

Art.22 Verdere maatregelen

Hfdst III De Raad voor de Scheepvaart en de Commissies van Onderzoek in de Nederlandse Antillen en in Aruba

Hfdst III

Hfdst III De Raad voor de Scheepvaart en de Commissies van Onderzoek in de Nederlandse Antillen en in Aruba

Art.23 Vestiging-, samenstelling, benoeming leden-, Raad voor de Scheepvaart
Art.25 Onthouding van deelname aangaande zaken m.b.t. bloed- en aanverwanten
Art.26 Openbaarheid zitting, verplichting tot geheimhouding
Art.26bis Commissie van Onderzoek in de Nederlandse Antillen

Hfdst IIIA De veiligheidscommissies

§1 De Algemene Veiligheidscommissie

Art.26a Taak Algemene Commissie

Art.26b Samenstelling-, benoeming leden-, Commissie

Art.26c Werkgroepen Commissie

Art.26d Regels werkwijze Commissie

§2 De veiligheidscommissie abv schepen

Art.26e Taak-, samenstelling-, veiligheidscommissie abv schepen

Art.26f Taak-, samenstelling-, veiligheidscommissie abv schepen

Art.26g Taak-, samenstelling-, veiligheidscommissie abv schepen

Art.26h Taak-, samenstelling-, veiligheidscommissie abv schepen

Hfdst IV Onderzoek van scheepsrampen

§1 Het onderzoek

§2 Ongeschiktheid van Kapiteins, ...

§3 Algemene bepalingen

Hfdst V Maatregelen van tucht

Hfdst VI Verplichtingen en strafbepalingen

§1 Gebods- en verbodsbepalingen

Art.52 Gebodsbepalingen voor de kapitein

Art.53 Verplichting tot tonen certificaten of verklaringen

Art.54 Verbod tot ondernemen van een reis

Art.55 Verbod voor eigenaar tot opzettelijk bewegen van kapitein tot ondernemen van een reis

§2 Strafbare feiten

Art.56 Bepaling van strafbare feiten, overtredingen

Art.57 Straf- en boete maatstaf

Art.59 (vervallen)

Art.60 (vervallen)

Art.61 (vervallen)

§3 Algemene bepalingen

Art.62 Rechtspersoon in relatie tot strafbare feiten

Art.63 Aanwijzing opsporingsambtenaar in relatie tot strafbare feiten

Art.64 Geheimhoudingsplicht

Art.65 Toepassing strafbepalingen

Art.66 Vervallen

Art.66bis Vervallen

Art.66ter Vervallen

Hfdst VII Slotbepalingen

Art.67 Toepassing op schepen van vreemde nationaliteit vertrekkend uit een Nederlandse haven

Art.68 Kennisgeving van aanhouding van schip van vreemde nationaliteit

Art.69 Aanhoudingsgronden voor schip van vreemde nationaliteit

Art.69a Beperkingen t.a.v. schepen van vreemde nationaliteit in dienst van de staat a.g.v. het volkenrecht

Art.70 Toepassing onderzoek op schepen niet vallend onder artikel 2

Art.71 Vervallen

Art.72 Tarieven en vergoedingen

Art.73 [Vervallen (Stb. 301, 1995), red.]

Art.74 [Vervallen (Stb. 301, 1995), red.]

Art.75 Titel "Schepenwet"

Art.76 [Vervallen (Stb. 301, 1995), red.]

Wetstechnische informatie

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven