Onderwerp: Bezoek-historie

Nr. 26 MSC 81(70) test procedures for life saving appliances
Geldigheid:22-03-1999 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Translation of lette_ SI-20405/HdR dated 22 Match 1999,
Regarding: MSC 8170 test procedures Life Saving Appllances.


As you know, Res.A, 689(17) "Testing of life-saving appliances" has been revised resp. supplemented in the course of the years. In order to improve the total overview, the MSC, during its 70th meeting, decided to issue a complete revised version of Res.A 689.

Please find enclosed a copy of resolution MSC 81(70) "Revised recommendations on testing of life saving appliances".

This resolution also includes the changes which have been accepted during the 70th meeting of the MSC and which will enter into force 1 July 1999. This means that equipment placed after this date, will have to meet the new requirements.

Regarding the position indication lights for life saving equipment, the MSC has issued a circular (MSC CIRC. 885). Attached you will also find a copy of the draft version. For the following equipment, the requirements have been changed, resp. new requirernents are applicable:

2.11 - inflatable life jackets

5 - lire rafts (5.4, 5.16.4, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.9, 5.17.12, 5.17.13 and 5.18)

6 - life boats (6.2.2 u/i 6,2.7, 6,3, 6.5.1 and 6.5.2, 6.11, 6.14 and 6.15)

7.1 u/i 7.6 - Rescueboats and fast rescueboats

8.2 - ARH for life rafts

10 - position indication lights for life saving appliances

12 - MES(12.1 and 12.2)

13 - search lights for life boats and rescue boats.

During the last meeting of the sub-committee "Design and Equipment" (8-12 March 1999) a working group continued with the development of uniform test and evaluation reports. The reports for the "position indication lights for life saving appliances" are ready and will be distributed by IMO as soon as possible. The others are still under revision. NSI is working on reports for Iife buoys, engines for life-and rescueboats, outboard engines and davits for survival craft and rescue boats.

In case you want to receive a sample of these (draft) reports, you can request same from me.

Further it was noted that in the revised requirements for ARH for lire raffs, by mistake the 6xSWL overload test has been deleted, The test remains required since same is also required by the LSA code.

I hope to have informed you sufficiently, but in case you have questions you can contact me.

Yours truly,

Head Shipping Inspectorate,
on behalf,
Head Policy Support anti Advice Department,

P.D. Langebaerd

Contactpersoon
Dhr. H.A. de Rooy

Datum
22 maart 1999

Ons kenmerk
SI-20405/HdR

Onderwerp
MSC.81 (70),testprocedures reddingmiddelen

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u weet is Res,A.689 (17) "Testing of life-saving appliances" in de loop der jaren diverse malen gewijzigd resp. aangevuld. Om het totaaloverzicht te bevorderen werd door het MSC op de 70e zitting beslotenom een volledig herziene versie van Res.A 689 uit te geven.
Een exemplaar van deze resolutieMSC.81 (70) "Revised recommendation on testing of life-saving appliances" treft u biigaande aan.
eze resolutie bevat ook de wijzigingen die op de 70e zitting van het MSC zijn aanvaard en die op I juli 1999 van kracht worden. Dit betekent dat uitrusting die na die datum wordt geplaatst, aan de nieuwe eisen moet voldoen.
Wat betreft de positie indicatie lichten voor reddingmiddelen heeft het MSC een circulaire uitgegeven (MSC Circ.885). Een afschrift van de draft versie treft u hierbij ook aan.

Met name voor de volgende uitrusting zijn de eisen gewiizigd, resp. zijn er nieuwe eisen:

2.11 - Opblaasbare reddinggordels
5 - Reddingvlotten (5.4, 5.16.4, 5,17.2, 5.17.3, 5.17.9, 5.17.12, 5.17.13 en 5.18)
6 - Reddingboten (6.2.2 t/m 6.2.7, 6.3, 6.5.1 en 6.5.2, 6.11, 6,14 en 6.15)
7.1 t/m 7.6 - Hulpverleningsboten en snelle hulpverleningsboten
8.2 - ARH voor reddingvlotten
10 - Positie indicatie lichten voor reddingmiddelen
12 - MES (12,1 en 12.22)
13 - Zoeklichten voor redding- en hulpverleningsboten

Tijdens de laatste zitting van het Sub-committee "Design and equipment' (8-12 maart 1999) is er verder gewerkt aan de ontwikkekling van uniforme test- en evaluatierapporten. De rapporten voor de "positie indicatie lichten voor reddingmiddelen" zijn gereed en zullen zo spoedig mogelijk door IMO worden verspreid.
De overige zijn nog in bewerking. SI werkt aan de rapporten voor reddingboeien, motoren voor redding, en hulpverleningsboten, buitenboordmotoren en davits voor groepsreddingmiddelen en hulpverleningsboten.
Indien u een exemplaar van deze (concept) rapporten wilt hebben, dan kunt u die bij mij aanvragen.

Verder is geconstateerd dat in de herziene eisen voor ARH voor reddingvlotten per abuis de 6 x SWLoverload test is vervallen.Deze test blijft vereist omdat dit ook volgens de LSA code wordt voorgeschreven.

Ik hoop u voldoende te hebben ingelicht, maar mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

HET HOOFD VAN DE SCHEEPVAARTINSPECTIE,
namens deze
Hoofd Afdeling Beleidsondersteuning en Advies (plv.),

H.A. de Rooy
Naar boven