Onderwerp: Bezoek-historie

Nr. 08 Certificates nautical instruments
Geldigheid:19-06-1994 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.Contactpersoon:
H. A. de Rooy
Datum:
19 juli 1994
Ons kenmerk:
SI-21.645/194/SIKN
Onderwerp:
Certificaten nautische instrumenten


Geachte mevrouw, mijnheer,

Volgens het Schepenbesluit dienen de aan hoofd geplaatste magnetische kompas[sen), peiltoestellen, overige nautische instrumenten en de navigatielantaarns te zijn voorzien van een certificaat afgegeven door een door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie (HSI) erkende deskundige. In het kader van de terugtredende overheid en in het streven om de regelgeving zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de internationale regels, zal het Schepenbesluit ter zake worden gewijzigd. Vooruitlopend op de formele wetswijziging kan echter nu al met de nieuwe benadering worden gewerkt.

In concreto betekent dit:

- magnetisch kompas en navigatielantaarns: goedgekeurd type, voorzien van fabriekscertificaat waarin staat aan welke eisen het uitrustingsstuk voldoet,
- peiltoestellen, sextant, tijdmeter en barometer: voorzien van een fabriekscertlficaat waarin staat aan welke eisen het instrument voldoet.

Reparaties mogen uitsluitend door de fabrikant of door een door hem erkende deskundige worden uitgevoerd. Ik vertrouw erop dat het vooruitlopend op de formele wetswijziging voor u geen bezwaar is en ik verzoek u dan ook het bovenstaande aan uw leden bekend te maken.

Hoogachtend,

het Hoofd van de Scheepvaartinspectie
namens deze,
het Hoofd Afdeling Koopvaardij

ing, P. D. LangebaertCertificates Nautical Instruments

In accordance with the Shipping Order the magnetic compass(es), azimuth instruments, other nautical instruments and navigation lights which are on board of a vessel shall be accompanied by a certificate issued by an expert, recognized by the Head of the Netherlands Shipping Inspection (HSI).
It is the intention to bring the Netherlands requirements as much as possible in line with the international requirements.
Anticipating the formal amendment of the Shipping Order, the following relaxations of the requirements mentioned in the first paragraph of this letter are valid:

- Magnetic compass and navigation lights: approved type, provided with manufacturer's certificate showing the requirements which are complied with.
- Azimuth instruments, sextants, chronometer, barometer: provided with manufacturer's certificate showing the requirements which are complied with.

Repairs may only be carried out by the manufacturer or by a person authorised by the manufacturer.

Please advise your surveyors accordingly.

Yours truly,

Head Shipping Inspection,
on behalf,
Naar boven