Onderwerp: Bezoek-historie

Nr. 03 Radio direction finder
Geldigheid:11-06-1993 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.Radio direction finder RDF


Article 96 of the Shipping Order is causing soms confusion,especially for ships conversing to GMDSS. For sake of clearness I may advise you as follows.

1. Every ship of 1600 tons or more has tobe equipped with a RDF. This requirement has been implemented in view of position finding and not because of safety. This requirement will be maintained after i-2-1999, unless Solas is amended. Until 1-2-1999 a ship of 1600 tons or more must be able to home on frequency 2182 kHz. This is purely a safety aspect. So a RDF is required because of two reasons, for safety and for position finding.

2. Article 96 offers the possibility of granting exemption for fitting a RDF if the ship has been equipped with other means of position fixing. However, with regard to the safety of other ships "homing" is required until 1-2-1999. A dedicated homing device is not on the marker yet. A simple RDF, suitable for homing on 2182 kHz, has now been submitted for approval.

3. In case a RDF is solely on board as homing device, calibration is not required any longer.

Recapitulation A ship, fully GMDSS equipped, of 1600 tons or more and applying for an exemption for installing a RDF, shall have:
- an other reliable electronic means of navigation (Loran, Decca, Satnav, GPS);
- Satnav, GPS); until 1-2-1999 a homing device or a RDF capable of homing on 2182 kHz. In the latter calibration is not required.

The equipment will be stated in the "record of equipment" which is part of the Safety certificate or the Safety radiocertificate. Also an exemption certificate will be issued.

The equipment will be stated in the "record of equipment "which is part of the Safety certificate or the Safety radiocertificate. Also an exemption certificate will be issued.

I am confident to have informed you sufficiently.

Yours truly,

Head Shipping Inspection,
on behalf,

Contactpersoon:
H.A. de Rooy
Datum:
11 juni 1993
One kenmerk:
SI-21.538/93/SIZN
Onderwerp:
radiorichtingzoeker

Geachte heer/mevrouw,

Het blijkt dat het huidige artikel 96 Richtingzoekers van het Schepenbesluit aanleiding is voor misverstanden, met name in het geval dat een schip wordt aangepast aan GMDSS. Ter verduidelljking informeer ik u over de Juiste interpretatie van het artikel,

1 Een schip van 1600 ton of meer moet zijn voorzien van een radiorichtingzoeker. Deze eis heeft te maken met plaatsbepaling en niet direct met veiligheid en blijft ook na 1-2-1999 gehandhaafd, tenzij in de tussentijd het SOLAS verdrag wordt gewijzigd. Tot 1-2-1999 moet een schip van 1600 ton of meer kunnen "homen" op de 2182 kHz band. Dit is een zuiver veiligheidsaspect. De richtingzoeker is dus twee redenen aanboord, als navigatiemiddel en als veiligheidsmiddel.

2 Artikel 96 geeft de mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een radiorichtingzoeker indien het schip andere middelen voor plaatsbepaling heeft. Tot 1-2-1999 moet echter, met het oog op veiligheid van anders schepen, kunnen worden "gehomed'. Een "homing device" is nog niet op de markt gebracht. Een eenvoudige richtingzoeker, geschikt voor "homing" op de 2182 kHz band, is thans voor goedkeuring door SI aangeboden.

3 Indien een radiorichtingzoeker uitsluitend nog bestemd is als "homing device" dan behoefd deze niet te worden gecalibreerd.

Resumerend
Voor een schip van 1600 ton of meer dat wordt uitgerust door GMDSS en waarvoor vrijstelling voor de richtingzoeker wordt gevraagd, is het volgende vereist:
- een ander betrouwbaar electronisch navigatiemiddel (Loran, Decca, Satnav, GPS);
- tot 1-2-1999 een "homing device" of een richtingzoeker behoeft in dit geval niet te worden gecalibreerd.

De aanwezige uitrusting wordt vermeld op het "record of equipment" behorend bij het veiligheidscertificaat of het radio-veiligheidscertificaat. Daarnaast wordt een exemption" afgegeven.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben ingelicht.


Het hoofd van de scheepvaartinspectie
namens deze,
het Hoofd van de Afdeling Toezicht Zeescheepvaart,


P.C. Klaassen
Naar boven