Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 312/1996 29e wijziging Handboek gevaarlijke stoffen/ 7e wijziging van het Handboek gestorte ladingen
Geldigheid:03-05-2002 t/m 31-12-2004Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op de artikelen 130b en 130d van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

Artikel 1
Vervallen. (Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 327/2001; Stcrt. 82, 2001).

Artikel 2
De als bijlage III bij deze bekendmaking opgenomen bepalingen van de bijlage bij de door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie tijdens haar 66e zitting aangenomen circulaire MSC/Circ. 742, houdende de 1996-wijzigingen van de Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, en de als bijlage IV bij deze bekendmaking opgenomen bepalingen, houdende de 7e wijziging van het Handboek gestorte ladingen, zijn van toepassing op het vervoer van gestorte ladingen, bedoeld in artikel 130b van het Schepenbesluit 1965.

Artikel 3
Met de in de bijlagen bij deze bekendmaking bedoelde certificaten worden gelijkgesteld certificaten afgegeven door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, welke certificaten zijn afgegeven op basis van onderzoekingen die aan gelijkwaardige eisen voldoen.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen bij deze bekendmaking, die in Nederland ter inzage ligt bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer, Willem Witsenplein 6 te Den Haag en bij de Scheepvaartinspectie, ’s-Gravenweg 665 te Rotterdam.
Van de terinzagelegging van de bijlagen in de Nederlandse Antillen en in Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, 19 november 1996.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H. G. H. ten Hoopen.


Toelichting
De nadere door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie op grond van artikel 130d van het Schepenbesluit 1965 vastgestelde eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, zijn opgenomen in het Handboek gevaarlijke stoffen.
De nadere door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie op grond van artikel 130b van het Schepenbesluit 1965 vastgestelde eisen voor het vervoer van gestorte ladingen, zijn opgenomen in het Handboek gevaarlijke stoffen.
Tijdens de 66e zitting van de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de 28e wijziging van de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) aangenomen. De 28e wijziging van de IMDG-Code, die in bijlage I bij de bekendmaking is opgenomen, bevat onder meer een geheel herziene klasse 1 en algemene verwijzingen ten behoeve van de harmonisatie met de aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van de Verenigde Naties. Het Handboek gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage II bij deze bekendmaking, waarin wordt verwezen naar de IMDG-Code, bevat de nationale invulling en geeft een toelichting op de 28e wijziging van de IMDG-Code.
Tijdens de 66e zitting van het MSC zijn de 1996-wijzigingen van de Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC-Code) aangenomen. Deze wijzigingen, die in bijlage III bij de bekendmaking zijn opgenomen, bevatten onder meer herziene voorschriften voor het vervoer van kolen. Het Handboek gestorte ladingen als bedoeld in bijlage IV bij deze bekendmaking, waarin wordt verwezen naar de BC-Code, bevat de nationale invulling en geeft een toelichting op de 1996-wijzigingen van de BC-Code.
De wijziging van het Handboek gevaarlijke stoffen bevat, naast algemene wijzigingen, geheel herziene noodmaatregelen voor stoffen en materialen van klasse 1.
De wijziging van het Handboek gestorte ladingen bevat, naast algemene wijzigingen, aangepaste voorschriften voor veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen aan boord van schepen.
De wijzigingen van de IMDG-Code en de BC-Code worden op 1 januari 1997 internationaal van kracht. Door de IMO is geadviseerd om een overgangsperiode in te stellen, zodat ook reeds vóór 1 januari 1997 de nieuwe voorschriften kunnen worden toegepast.
In Nederland is er dan ook voor gekozen om de wijzigingen van de IMDG Code en de BC-Code reeds aanstonds toe te passen, waarbij in artikel 3 van de onderhavige bekendmaking is bepaald dat gedurende een overgangsperiode tot en met 31 december 1996 de oude of de nieuwe voorschriften mogen worden toegepast.


* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 september 1996 (Stb. 518).
Naar boven