Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 323/1999 29e wijziging van de International Maritime Dangerous Goods Code
Geldigheid:01-04-1999 t/m 01-01-2002Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 130d van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

Artikel 1
De door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 20 mei 1998 bij circulaire MSC/circ.856 vastgestelde en als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen 29e wijziging van de International Maritime Dangerous Goods Code is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 130d van het Schepenbesluit 1965.

Artikel 2
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat tot en met 30 juni 1999 ook de voorschriften, bedoeld in Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 312/1996*, mogen blijven worden toegepast.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer te Den Haag en bij de Scheepvaartinspectie te Rotterdam.
Van de terinzagelegging van de bijlage in de Nederlandse Antillen en Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant, onderscheidenlijk de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, februari 1999.
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
Tijdens de 69e zitting van de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de 29e wijziging van de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) aangenomen. Deze wijziging bevat onder meer verbeterde voorschriften voor samenlading van gevaarlijke stoffen en wijzigingen ten behoeve van de harmonisatie met aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voor andere vervoersmodaliteiten.
De onderhavige bekendmaking strekt ertoe deze wijziging te implementeren. Met betrekking tot de inwerkingtreding van de 29e wijziging van de IMDGCode heeft de MSC geadviseerd om, gerekend vanaf 1 januari 1999, een overgangsperiode van zes maanden te hanteren, gedurende welke periode het toegestaan is om zowel de oude als de nieuwe voorschriften toe te passen. Met het oog op het internationale karakter van het zeevervoer is deze aanbeveling overgenomen.
De 29e wijziging van de IMDG-Code zal zoals gebruikelijk ook worden opgenomen in het Handboek Gevaarlijke Stoffen, bedoeld in artikel 130e van het Schepenbesluit 1965. In dat handboek zal ook een toelichting op de 29e wijziging worden opgenomen.
Van de gelegenheid zal verder gebruik worden gemaakt om een aantal in het Handboek opgenomen gegevens, zoals adressen, te actualiseren.
Deze bekendmaking is op 9 oktober 1998 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 204) (notificatienr. 98/0444/NL). Zij is op 23 december 1998 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235) (notificatienr. G/TBT/Notif. 98.0624). Een aankondiging van de desbetreffende notificatie is gepubliceerd in Staatscourant 1999, nr. 9.

Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.


* Laatstelijk gewijzigd bij bekendmaking aan de scheepvaart d.d. 22 december 1997 (Stcrt. 1998, 14).

BadS 323/1999 29e wijziging van de International Maritime Dangerous Goods Code (ingetrokken)


Ingetrokken. Zie Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 327/2001 (Stcrt. 2001, 82).
Naar boven