Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 294/1992 Voorschriften voor elektrische personenliften a.b.v. schepen
Geldigheid:24-01-1998 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

Artikel I
Bekendmaking aan de scheepvaart no. 294/1992 komt te luiden:

Artikel 1 Elektrische personenliften
1. Elektrische personenliften moeten veilig zijn en op deskundige wijze worden onderhouden.
2. Elektrische personenliften moeten te allen tijde voldoen aan de norm NEN 28 383 van het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft.

Artikel 2 Onderzoek aan personenliften Een exemplaar van een rapport van het onderzoek, bedoeld in artikel 45, zesde lid, onder b, van het Schepenbesluit 1965, wordt aan boord bewaard; het tweede exemplaar wordt, bij een gunstige uitslag, voorzien van de mededeling dat een certificaat is afgegeven of nadat de aantekening, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is geplaatst, aan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie gezonden.

Artikel 3 Liftcertificaat
1. Bij een gunstige uitslag van het onderzoek geeft het gemachtigde particulier bureau een certificaat af of plaatst bij een jaarlijks of tussentijds onderzoek een aantekening daarvan op het certificaat.
2. Het certificaat bevat ten minste de tekst als is opgenomen in de bijlage bij deze bekendmaking.
3. Een certificaat wordt in tweevoud afgegeven: één exemplaar wordt aan boord bewaard; het tweede exemplaar wordt toegezonden aan het Hoofd Scheepvaartinspectie.

Artikel 4 Klassebureaus
Indien het schip is gebouwd volgens de regels van een erkend klassebureau, mogen met betrekking tot de constructie, inrichting en keuring van elektrische personenliften de desbetreffende voorschriften van dat klassebureau worden toegepast.

Artikel 5 Wederzijdse erkenning
1. Met de in deze bekendmaking vastgestelde technische normen of technische eisen worden gelijkgesteld daaraan gelijkwaardige technische normen of technische eisen, vastgesteld door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte.
2. Met de in deze bekendmaking bedoelde certificaten worden gelijkgesteld certificaten afgegeven door een andere lid-staat van de Europese Unie dan wel door een staat die partij is bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, welke certificaten zijn afgegeven op basis van onderzoekingen, die aan gelijkwaardige eisen voldoen.

Artikel II
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze bekendmaking zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Het Hoofd van Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
Deze Bekendmaking aan de scheepvaart strekt tot het opnieuw vaststellen van Bekendmaking aan de scheepvaart no. 294/1992 (Stcrt. 1992, 174). Het ontwerp van die bekendmaking werd niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)*. Om alsnog aan de verplichting tot notificatie te voldoen is deze bekendmaking in ontwerp aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen genotificeerd (zie ook kamerstukken II 1996/1997, 25 389).
De tekst van de bekendmaking is identiek aan de tekst van de oorspronkelijke bekendmaking, behoudens het volgende.
In artikel 4 is een bepaling opgenomen die uitvoering geeft aan artikel 14 van Richtlijn nr. 94/57/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PbEG L 319). Dit artikel verplicht iedere lid-staat van de Europese Unie er op toe te zien dat schepen varend onder zijn vlag worden gebouwd en onderhouden overeenkomstig de voorschriften van een erkende organisatie betreffende de romp, de machines, de elektrische installaties en de bedieningsapparatuur.
In artikel 5 is een bepaling opgenomen betreffende wederzijdse erkenning van technische normen, technische eisen, en certificaten.
De ontwerp-bekendmaking is op 18 augustus 1997 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen (notificatienr. 97/0579/NL), ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de eerdergenoemde richtlijn nr. 83/189/EEG. De ontwerpbekendmaking is op 1 oktober 1997 gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie (notificatienr. G/TBT/Notif. 97.562), ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235). Een aankondiging van de ontwerp-bekendmaking is gepubliceerd in Stcrt. 1997, 197.
Deze notificaties zijn noodzakelijk aangezien de bekendmaking technische voorschriften bevat in de zin van richtlijn nr. 83/189/EEG, zoals gewijzigd, en als bedoeld in voornoemde overeenkomst.
Als technisch voorschrift worden aangewezen artikel 1.
Dit voorschrift, dat zonder onderscheid van toepassing is op Nederlandse en ingevoerde elektrische personenliften, is uit hoofde van een doeltreffende bescherming van de openbare veiligheid en de gezondheid en het leven van personen noodzakelijk. Ook is het evenredig aan de met deze voorschriften beoogde doelen. Voor zover deze bekendmaking kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking in de zin van artikel 30 EG-Verdrag bevat, zijn deze derhalve gerechtvaardigd ter bescherming van de bovengenoemde belangen.
In het kader van de notificatie ingevolge de richtlijn is in artikel 5 de bovengenoemde bepaling betreffende wederzijdse erkenning opgenomen met het oog op de geharmoniseerde toepassing van technische voorschriften.
De WTO-notificatieprocedure heeft niet geleid tot wijziging van de ontwerp-bekendmaking.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.


* Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn nr. 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100).
Een bijgewerkte integrale tekst van de richtlijn is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.

Bijlage Certificate for a lift installed on board of a ship


Naar boven