Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 149/1979 Tarief keuringen gezichts- en gehoororganen
Geldigheid:01-03-1979 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspecties,
Overwegende:
dat de economische ontwikkeling aanleiding geeft om de tarieven te herzien die in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 101/1974 van 28 november 1974 werden vastgesteld voor het keuren van het gezichts- en gehoororgaan;
Gelet op:
het bepaalde in de artikelen 6, tweede lid, en 11, derde lid, van bijlage XXIII van het Schepenbesluit 1965;
Gezien:
het advies van de Medisch Adviseur bij de Scheepvaartinspectie;
Stelt vast:

1. a. het tarief dat een deskundige in rekening mag brengen voor de keuring van het gezichts- of gehoororgaan van een gediplomeerde bedraagt ten hoogste f 51,-;
b. het tarief dat een deskundige in rekening mag brengen voor de keuring van het gezichts- of gehoororgaan van een niet-gediplomeerde bedraagt ten hoogste f 38,50;
2. het tarief dat een scheidsrechter in rekening mag brengen voor een herkeuring van het gezichts- of gehoororgaan bedraagt ten hoogste f 123,50;
3. bovengenoemde tarieven mogen met ingang van 1 april 1979 in rekening worden gebracht;

Trekt in:
De Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 101/1974 van 28 november 1974.

`Gravenhage, 1 maart 1979
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J.F. van Doorn
Naar boven