Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 196/1986 Intrekking Bekendmakingen
Geldigheid:21-01-1986 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat bij de wijziging van het Schepenbesluit 1965 bij koninklijk besluit van 18 december 1985 (Stb. 736), de voorschriften voor aandrijving van de hoofdstuurinrichting aan boord van schepen zodanig zijn gewijzigd, dat geen behoefte meer bestaat aan de in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 56/1968 van 21 juli 1968 opgenomen aanbevelingen voor de stuurinrichting van kustvaartuigen:
dat bij eerdergenoemde wijziging in bijlage IV van het Schepenbesluit 1965 zijn opgenomen de in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 177/1983 van 11 februari 1983 gestelde brandveiligheidsvoorschriften voor vrachtschepen van 500 ton of meer, geen tankschepen zijnde;
dat ook geen behoefte meer bestaat aan de in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 23/1965 van 3 september 1965 opgenomen regels voor de stabiliteit van kustvaartuigen die een deklast vervoeren, daar deze regels inmiddels zijn opgenomen in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 128/1977 (stabiliteit van schepen, geen passagiersschepen of vissersvaartuigen zijnde):

Trekt in:

de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 56/1968, nr. 177/1983 en nr. 23/1965.

Rijswijk, 21 januari 1986
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
S. Keuning
Naar boven