Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 178/1983 Gelijkwaardige voorzieningen m.b.t. inertgassystemen a.b.v. chemicalien tankers die olie vervoeren
Geldigheid:25-02-1983 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat ingevolge het bepaalde in artikel 60 van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965 nieuwe en bestaande tankschepen met een draagvermogen zoals aangegeven in dat artikel, moeten zijn voorzien van een inertgassysteem vanaf de data welke eveneens in bedoeld artikel zijn vastgesteld;
dat bedoeld artikel 60 eveneens van toepassing is op chemicaliëntankers welke petroleumproducten vervoeren waarvan het vlampunt niet meer dan 60 °C bedraagt;
dat een ingevolge artikel 60 vereist inertgassysteem dient te voldoen aan de bepalingen van artikel 62 van eerder genoemde bijlage:
dat de specifieke eisen ten aanzien van onderlinge afscheiding van sommige ladingen chemicaliën, alsmede de eisen die worden gesteld aan de zuiverheid van die ladingen en de eisen ten aanzien van het voorkomen van chemische reacties tijdens vervoer over zee in een aantal gevallen niet verenigbaar zijn met het bepaalde in bedoeld artikel 62;
dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie op 19 november 1981 de terzake dienende Resolutie A.473 (XII) (Interim Regulation for Inert Gas Systems on Chemical Tankers carrying Petroleum Products)
heeft aangenomen;
Gelet op:
het bepaalde in artikel 16 van bijlage lV van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

indien nieuwe of bestaande chemicaliëntankers, zoals omschreven in artikel 55 van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965, van een inertgassysteem moeten zijn voorzien ingevolge het bepaalde in artikel 60 van die bijlage, kan worden toegestaan dat zulk een inertgassysteem voldoet aan het bepaalde in de eerder genoemde `Interim Regulation for Inert Gas Systems on Chemical Tankers carrying Petroleum Products’, in plaats van te voldoen aan het bepaalde in artikel 62 van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965, echter onder voorwaarde dat bedoelde `Interim Regulation’ in haar geheel wordt toegepast;

aan belanghebbenden zal op verzoek een afdrukvan bedoelde Resolutie A.473 (XII) worden verstrekt.

Rijswijk, 25 februari 1983
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
S. Keuning
Naar boven