Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 310/1996 Intrekking BadS 298/1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965*;
Besluit:

Artikel 1
De Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 298/1992 (Stcrt. 150) wordt voor de Nederlandse Antillen met ingang van 1 oktober 1996 ingetrokken.

Artikel 2
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze bekendmaking zal met de toelichtingin de Staatscourant en in de Curaçaosche Courant worden geplaatst.

Rotterdam, 26 augustus 1996.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
In deze bekendmaking wordt de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 298/1992 voor de Nederlandse Antillen met ingang van 1 oktober 1996 ingetrokken. Voor Nederland en Aruba is, ingevolge artikel 5, juncto artikel 6, van de Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen, genoemde bekendmaking met ingang van 1 december 1995 reeds ingetrokken en is per gelijke datum voornoemde regeling, die genoemde bekendmaking vervangt, in werking getreden.
Destijds hebben de Nederlandse Antillen met het oog op een adequate uitvoering van voornoemde regeling meer tijd gevraagd. Inmiddels staat vast dat ook de Nederlandse Antillen uitvoering kunnen geven aan de nieuwe voorschriften voor de medische uitrusting aan boord van zeeschepen en is derhalve bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 augustus 1996 (kenmerk DGSM/J-96006425) bepaald dat voornoemde regeling in de Nederlandse Antillen met ingang van 1 oktober 1996 in werking zal treden.


* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 september 1995 (Stb. 465).
Naar boven