Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 319/1998 Intrekking BadS 198/1986, 219/1987, 252/1990, 289/1992, 290/1992, 305/1995, 307/1995, 308/1995, 314/1997
Geldigheid:01-05-1998 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965;
Maakt bekend:

Artikel 1
De Bekendmakingen aan de Scheepvaart nrs. 198/1986, 219/1987, 252/1990, 289/1992, 290/1992, 305/1995, 307/1995, 308/1995 en 314/1997 worden ingetrokken.

Artikel 2
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 1998.
Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Rotterdam, 19 augustus 1998.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H ten Hoopen.

Toelichting
In het koninklijk besluit van 18 december 1997 tot wijziging van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 745) is de bevoegdheid van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie om nadere regels te stellen op basis van de artikelen 130g en 174a Schepenbesluit 1965 gewijzigd in de regelgevende bevoegdheid van de minister van Verkeer en Waterstaat.
In verband hiermee zijn de bekendmakingen nr. 198/1986 (Voorschriften voor de bouw en uitrusting van gastankers, gebouwd in de periode 1977-1986), nr. 219/1987 (Voorschriften voor de bouw en uitrusting van gastankers, gebouwd op of na 1 juli 1986), nr. 252/1990 (Schepen voor bijzondere doeleinden), nr.289/1992 (Mobile Offshore Drilling Units), nr. 290/1992 (Mobile Offshore Drilling Units 1989), nr. 305/1995 (Voorschriften voor chemicaliëntankers, gebouwd op of na 1 juli 1986), nr. 307/1995 (Mobile Offshore Drilling Units, 1989), nr. 308/1995 (Voorschriften voor chemiëcalintankers, gebouwd vóór 1 juli 1986) en nr. 314/1997 (Voorschriften voor de bouw en uitrusting van gastankschepen, gebouwd op of na 1 oktober 1994; IGC-Code 1994) vervangen door ministeriële regelingen.
Het betreft hier de Regeling BCH-Code Schepenbesluit 1965, de Regeling IBC-Code Schepenbesluit 1965, de Regeling IGC-Code Schepenbesluit 1965, de Regeling GC-Code Schepenbesluit 1965, de Regeling SPS-Code Schepenbesluit 1965 en de Regeling MODU-Code Schepenbesluit 1965 (Stcrt. 1998, 81) die op 1 mei 1998 in werking zijn getreden.
Naar boven