Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 320/1998 Veilig laden en lossen van gestorte ladingen, anders dan graan
Geldigheid:18-09-1998 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Beveelt aan:

Om bij het laden en lossen van gestorte ladingen, niet zijnde graan, de aanbevelingen te volgen, die zijn opgenomen in de door de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie op 27 november 1997 bij resolutie A.862(20) vastgestelde en als bijlage bij deze bekendmaking gevoegde Code of Safe Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die in Nederland ter inzage wordt gelegd bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer te Den Haag en bij de Scheepvaartinspectie te Rotterdam.

Van de terinzagelegging van de bijlage in de Nederlandse Antillen en Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant, onderscheidenlijk de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, 18 september 1998.
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
Naar aanleiding van recente ongevallen met bulk carriers heeft de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar 20e zitting aanbevelingen opgesteld voor het veilig laden en lossen van deze schepen. De aanbevelingen zijn bedoeld voor de personen die, zowel aan boord van zeeschepen als bij de walorganisaties, belast zijn met het laden en lossen van gestorte ladingen. Zij bevatten een aantal adviezen van operationele aard en geven voorts aan welke maatregelen de bij het laden en lossen betrokken personen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het vervoer van gestorte ladingen zo verantwoord en veilig mogelijk geschiedt. De aanbevelingen zijn overigens niet van toepassing op het vervoer van graan. Daarop is bijlage XIX van het Schepenbesluit 1965 van toepassing.
Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat de onderhavige bekendmaking een aanbeveling is en geen dwingende voorschriften bevat. Het is daarom niet wettelijk verplicht om deze bekendmaking na te leven.
Met het oog op haar kenbaarheid zal de Code of Safe Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers worden opgenomen bij het Handboek Gestorte Ladingen.

Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.
Naar boven