Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 313/1996 Betreden van besloten ruimten
Geldigheid:01-01-1997 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 154, tweede lid, juncto artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

Artikel 1
De als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen bepalingen van de bijlage bij de door de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar 66e zitting aangenomen circulaire MSC/Circ. 744, zijn van toepassing op het betreden van besloten ruimten aan boord van schepen waarin een voor de gezondheid schadelijke atmosfeer kan heersen, met uitzondering van de preambule en de onderdelen 1 en 10.

Artikel 2
De Bekendmaking aan de Scheepvaart, nr. 277/1992 (Stcrt. 31) wordt ingetrokken.

Artikel 3
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage bij deze bekendmaking, die in Nederland ter inzage ligt bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Bordewijkstraat 4 te Rijswijk en bij de Scheepvaartinspectie, ’s-Gravenweg 665 te Rotterdam.
Van de terinzagelegging van de bijlagen in de Nederlandse Antillen en in Aruba zal mededeling worden gedaan in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, 19 november 1996.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H. G. H. ten Hoopen.


Toelichting
De herziene voorzorgsmaatregelen voor het betreden van besloten ruimten waarin een voor de gezondheid schadelijke atmosfeer kan heersen, zijn tijdens de 66e zitting van het MSC vastgesteld als de ’Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships’. Deze herziening heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een aantal voorvallen waaruit bleek dat de in de Bekendmaking aan de Scheepvaart, nr. 277/1992 (Stcrt. 31) opgenomen procedure voor het betreden van een besloten ruimte niet meer afdoende is.
Deze wijzigingen behelzen met name een nieuwe procedure voor het betreden van besloten ruimten waarbij een verantwoordelijke persoon wordt aangewezen die de atmosfeer in de besloten ruimte beoordeelt.
De bestaande check-list is vervangen door een zogenaamde ’Enclosed space entry permit’ die ondertekend moet worden door de kapitein of een door hem aangewezen bevoegde persoon, de persoon die belast is met het toezicht op het betreden van de ruimte en door de persoon die de ruimte betreedt of zijn team-leider.


* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 september 1996 (Stb. 518).
Naar boven