Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 311/1996 28e wijziging Handboek gevaarlijke stoffen
Geldigheid:01-10-1996 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op de artikelen 130d en 130e van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

Artikel 1
Als bevoegde autoriteit met betrekking tot het bepaalde in de onderdelen 15.2.1.1 en 17.6.3.1 van de IMDG Code wordt voor de toepassing van het Handboek Gevaarlijke Stoffen aangewezen: de Directeur Rijksverkeersinspectie.

Artikel 2
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1996.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Rotterdam, 10 september 1996.
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.

Toelichting
De nadere door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie op grond van artikel 130d van het Schepenbesluit 1965 vastgestelde eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, zijn opgenomen in het Handboek Gevaarlijke Stoffen (zie artikel 130e van het Schepenbesluit 1965). In het Handboek Gevaarlijke Stoffen wordt verwezen naar de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDGCode). In de IMDG-Code wordt voor verschillende voorschriften het expertise-oordeel van de ’competent authority’ (bevoegde autoriteit) gevraagd.
Het samenladen van verschillende stoffen in een vervoerseenheid wordt in bepaalde gevallen alleen toegestaan, mits de bevoegde autoriteit hiervoor een vergunning heeft afgegeven. Tot op heden zijn dergelijke beschikkingen verstrekt door de Directeur Scheepvaartverkeer van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken.
Gezien echter het karakter van deze beschikkingen is besloten de uitvoering van deze taak aan een uitvoerende dienst op te dragen. Daar de Rijksverkeersinspectie een landelijk opererend overheidsorgaan is, waar tevens de verantwoordelijkheid ligt voor inspecties op het zeevervoer van verpakte gevaarlijke stoffen, is besloten de Rijksverkeersinspectie hiervoor aan te wijzen.

* Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 september 1995 (Stb. 465).
Naar boven