Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 304/1994 6e Wijziging van het Handboek Gestorte Ladingen en 27e Wijziging van het handboek Gevaarlijke stoffen
Geldigheid:09-12-1994 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op het bepaalde in de artikelen 130c, 130d en 130e, van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

Art. 1
De nadere voorschriften voor het vervoer van gestorte ladingen, worden gegeven in de 1992 uitgave van het Handboek Gestorte Ladingen.

Art. 2
De aanvullingen van het Handboek Gestorte Ladingen, alsmede de gebonden Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code), 1994 Edition en de IMDG Code en zijn Supplement, waarin de BC Code is opgenomen, zijn verkrijgbaar bij de SDU Uitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 2 te `s-Gravenhage.

Art. 3
De nadere voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, worden gegeven in de 1992 uitgave van het Handboek Gevaarlijke Stoffen en de lnternational Maritime Dangerous Goeds (IMDG) Code gezamenlijk.

Art. 4
De gewijzigde voorschriften van het Handboek Gevaarlijke Stoffen, alsmede de 27e wijziging van de IMDG Code, zijn verkrijgbaar bij de SDU Uitgeverij, Christoffel Plantijnstraat 2 te `s-Gravenhage.

Art. 5
Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 1995, maar de nadere regels mogen aanstonds worden toegepast.
Aan het bepaalde in deze Bekendmaking wordt voldaan vóór 1 juli 1995.

Art. 6
De Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 291/1992 van 3 juli 1992 en Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 292/1992 van 3 juli 1992 worden ingetrokken.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaqaosche Courant en de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, 9 december 1994
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
J. Goslinga


Toelichting

1. Handboek Gestorte Ladingen:
De Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in haar 62e zitting (24 tot 28 mei 1993) diverse wijzigingen van de `Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes` (1991 edition) (BC Code) goedgekeurd.
De wijdverspreide internationaal geaccepteerde regels voor het zeevervoer van gestorte ladingen zijn in de BC Code opgenomen. Deze regels vormen de basis van de door de Hoofd van de Scheepvaartinspectie nader te stellen regels als bedoeld in artikel 130a van het Schepenbesluit.
Teneinde een eenduidige en internationaal geaccepteerde interpretatie van deze regels en de hieraan verbonden hoge veiligheidsgraad te waarborgen, is besloten in het Handboek Gestorte Ladingen voor deze regels te verwijzen naar de Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code), inclusief de daarop verschenen aanvullingen. Slechts daar waar ten behoeve van de veiligheid van het schip en opvarenden deze voorschriften van de BC Code een wijziging, uitbreiding of toelichting behoeven zijn deze opgenomen in het Handboek.
Dit houdt in dat voor de regels voor het vervoer van gestorte ladingen de Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code), 1994 Edition (als gebonden exemplaar of de versie als opgenomen in het Supplement van de IMDG Code) geldt, tezamen met de in dit Handboek opgenomen nadere aanvullingen, wijzigingen en uitzonderingen en dat deze voorschriften aan boord aanwezig moeten zijn.

2. Handboek Gevaarlijke Stoffen:
De Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in haar 63e zitting (16 tot 25 mei 1994) de 27e wijziging van de Internationale Maritime Dangerous Goeds Code, its Annexes and Supplements (IMDG Code) goedgekeurd.
In het Handboek Gevaarlijke stoffen wordt verwezen naar de genoemde IMDG Code. Hierdoor is het gewenst het Handboek overeenkomstig deze wijzigingen aan te passen. Dit houdt in dat naast het Handboek ook de IMDG Code, bijgewerkt in overeenstemming met de daaropverschenen aanvullingen, aan boord aanwezig moet zijn.


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 17 december 1993 (Stb. 689).
Naar boven