Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 301/1993 Handboek Opsporing en Redding op Zee
Geldigheid:01-06-1993 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie.
Gelet op het bepaalde in artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

Art. 1
Van het in artikel 98, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965 genoemde Handboek Opsporing en Redding op Zee (MERSAR) moet uiterlijk met ingang van 1 december 1993 de vierde herziene druk aan boord van elk schip aanwezig zijn.

Art. 2
Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, 1 juni 1993
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
J. Goslinga

Toelichting
Ingevolge artikel 98, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965 moet aan boord van elk schip een exemplaar van het Handboek Opsporing en Redding op Zee (MERSAR) aanwezig zijn.
Door de Maritieme Veiligheids Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zijn diverse wijzigingen, volgens de procedure in resolutie A.387 (X) van 14 november 1977, aangebracht op resolutie A.229 (VII) van 12 oktober 1971 waarop het Handboek Opsporing en Redding op Zee (MERSAR) is gebaseerd. Deze wijzigingen houden voor een deel verband met de introductie van het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), dat op 1 februari 1992 gefaseerd in werking is getreden.
Aangezien de overgrote meerderheid van de Nederlandse koopvaardijvloot reeds volgens de bepalingen van het GMDSS is uitgerust, is het noodzakelijk dat de Nederlandse schepen worden voorzien van een thans nieuwe vierde, herziene druk van het Handboek, gepubliceerd onder redactie van het Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, waarin de door de Maritieme Veiligheids Commissie aanvaarde wijzigingen zijn verwerkt.

Exemplaren van het Handboek MERSAR zijn verkrijgbaar bjj de SDU Uitgeverij te Den Haag of de gespecialiseerde boekhandel onder nummer ISBN 90 12 08095 9.


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluitvan 14 januari 1992 (Stb. 35)
Naar boven