Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 248/1989 Intrekking Bekendmakingen
Geldigheid:01-11-1989 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat met de 12e wijziging van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 1989, 352) de vissersvaartuigen niet langer onder de toepassing van genoemd besluit vallen;
dat met de inwerkingtreding van het Vissersvaartuigen besluit (Stb. 1989, 354) en de Bekendmakingen aan de Zeevisvaart uitvoering wordt gegeven aan de voorschriften voor vissersvaartuigen;

Trekt in:
de Bekendmakingen aan de Scheepvaart nr. 64/1970, nr. 124/1977, nr. 125/ 1977, nr. 132/1977, nr. 138/1978, nr. 139/1978, nr. 161/1981, nr. 202/1986, nr. 209/1987 en nr. 236/1988.

Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 november 1989.

Rijswijk, 21 september 1989
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, (plv.)
Mr. R. v.d. Poel
Naar boven