Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 297/1992 Periodieke inspecties van de oefening "schip verlaten" en het "blussen van brand" op passagiersschepen
Geldigheid:16-07-1992 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar 17e zitting op 17 november 1991 Resolutie A.690(17) heeft aanvaard houdende aanbevelingen met betrekking tot periodieke inspecties van de oefening `schip verlaten’ en van oefeningen in het blussen van brand op passagiersschepen:
Gelet op artikel 18 van Bijlage XlA van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)*:
Maakt bekend:

Art. 1
Op elk passagiersschip dienen met een tussenruimte van maximaal 12 maanden de voorgeschreven oefening `schip verlaten’ en de oefeningen in het blussen van brand door een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie te worden bijgewoond, teneinde zeker te stellen dat deze oefeningen naar behoren worden uitgevoerd.

Art. 2
Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 16 juli 1992
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1992. Stb. 35.
Naar boven