Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 295/1992 Delegatie scheepsliften en roltrappen
Geldigheid:06-07-1992 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie:
Overwegende:
dat artikel 45, zesde lid, onder b. van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)* ten aanzien van personenliften en roltrappen bepalingen bevat;
dat is gebleken dat aan meer particuliere bureaus dan aangewezen in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 10911975 machtiging kan worden verleend voor het onderzoek van een elektrische personenlift aan boord van een schip.
Gelet op:
artikel 45, zesde lid. onder b. van het Schepenbesluit 1965:
Maakt bekend:

Artikel 1
Voor elektrisch aangedreven liften zijn:
a. de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek (Liftinstituut), te Am sterdam;
b. Lloyd’s Register of Shipping, te Londen;
c. Bureau Veritas, Registre International de Classification de Navires et d’Aéronefs, te Parijs;
d. Det Norske Veritas, Classification A.S., te Oslo;
e. American Bureau of Shipping, te New York;
f. Germanischer Lloyd, te Hamburg;
g. Nippon Kaiji Kyokai, te Tokio
als particulier bureau, gemachtigd tot het uitvoeren van onderzoek, als bedoeld in artikel 45, zesde lid, onder b, van het Schepenbesluit 1965.

Artikel 2
Voor personenliften, anders dan elektrisch aangedreven en voor roltrappen is de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek als particulier bureau voor dit onderzoek gemachtigd.

Artikel 3
De in artikel 1 en 2 genoemde particuliere bureaus geven bij een gunstige uitslag van het onderzoek, een certificaat af of plaatsen op het certificaat de aantekening als genoemd in artikel 45, zesde lid, onder c, van het Schepenbesluit 1965.

Artikel 4
De Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 109/1975 van 28 november 1975 (Stcrt. 237) wordt ingetrokken.

Artikel 5
Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.
Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant. de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 6 juli 1992
Het Hoofd van de Scheepvanvtinspectie,
drs. J.K. Vreeswijk


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1992. Stb. 35.
Naar boven