Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 285/1992 Erkenning van keuringsstations voor opblaasbare- reddingvlotten en hulpverleningsboten
Geldigheid:01-07-1992 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie tijdens haar 17e zitting op 7 november 1991 Resolutie A. 693(17) heeft aanvaard, waarin aanbevelingen worden gedaan omtrent de voorwaarden voor de erkenning van keuringsstations voor opblaasbare vlotten:
Gelet op artikel 19, lid 8.12. van bijlage XlA van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)*;
Besluit:

Art. 1
Keuringsstations voor opblaasbare reddingrrlotten en opblaasbare hulpverleningsboten kunnen worden erkend wanneer zij voldoen aan het bepaalde in Resolutie A.693(17).

Art. 2
De keuring van opblaasbare reddingvlotten en opblaasbare hulpverleningsboten moet geschieden op de wijze zoals aangegeven in Resolutie A.693(17).

Art. 3
De erkenning van een keuringsstation heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 5 jaar.

Art. 4
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 229/1988 vervalt.

Art. 5
Deze Bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze Bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 1 juli 1992
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1992 (Stb. 35).
Naar boven