Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 276/1992 Emergency Procedures for Ships carrying Dangerous Goods - Medical First Aid Guide ...
Geldigheid:24-01-1992 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat de Maritieme Veiligheids Commissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tijdens haar 43e zitting heeft goedgekeurd een aanbeveling inzake te nemen maatregelen aan boord van zeeschepen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen vallende onder alle klassen van de International Maritime Dangerous Goeds (IMDG) Code (`Emergency Procedures for Ships carrying Dangerous Goeds’):
dat voornoemde Commissie tijdens haar 46e zitting heeft goedgekeurd de in samenwerking met de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) samengestelde handleiding met betrekking tot het verlenen van geneeskundige hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (`Medical First Aid Guide for use in accidents involving Dangerous Goeds’):
dat de maatregelen vermeld in bovengenoemde publicaties bijdragen in de verhoging van de veiligheid aan boord van zeeschepen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen:
dat het derhalve gewenst is uitvoering te geven aan het verzoek van de voornoemde Commissie, aan deze publicaties een zo wijd mogelijke bekendheid te geven en de daarin vermelde maatregelen voor te schrijven;
Gelet op:
artikel 174. eerste lid, van het Schepenbesluit 1965*:
Gezien:
het advies van de Medisch Adviseur van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;
Maakt bekend:

bij de Staatsuitgeverij, Christoffel Plantijnstraat te `s-Gravenhage, is verkrijgbaar de 1990 uitgave van het `Handboek Gevaarlijke Stoffen’, waarin eerder genoemde publicaties bijgewerkt volgens de laatste wijzigingen en aanvullingen zijn opgenomen:

Maakt voorts bekend:

bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per zeeschip dienen naast de geneesmiddelen, opgenomen in het standaardpakket dat ingevolge het bepaalde in artikel 8 van Bijlage XVl van het Schepenbesluit 1965 aan boord aanwezig moet zijn, ook die geneesmiddelen te worden meegenomen, die in de bovengenoemde handleiding staan vermeld als speciaal bedoeld voor het gebruik bij ongevallen met die gevaarlijke stoffen;
bij ongevallen met gevaarlijke stoffen dienen de maatregelen zoals uiteengezet in bovenvermelde publicaties zoveel mogelijk in acht te worden genomen. Bij eventuele twijfel dient advies te worden gevraagd aan de afdeling Milieu en Ladingzaken van de Directie Veiligheid en Milieu van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk (tel. 070.3955555, telex 31040 dgsm. telefax 070-3996274).

Trekt in:
Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 185/1983 van 20 oktober 1983.

Deze bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba.

Rijswijk, 24 januari 1992
Het Hoofd vau de Scheepvaartinspectie,
Drs. J.K. Vreeswijk.* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1992 (Sb. 35)
Naar boven