Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 223/1988 Invloed van radio-installaties en andere toestellen op de aanwijzing van een magnetisch kompas
Geldigheid:04-02-1988 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende,
dat gebleken is dat de aanwijzing van een magnetisch kompas sterk kan worden beïnvloed door elektromagnetische velden en magnetische velden van al dan niet draagbare radio-installaties wanneer deze installaties op korte afstand van genoemd kompas worden geplaatst:
dat de aanwijzing van een magnetisch kompas eveneens kan worden beïnvloed wanneer andere toestellen die magnetische onderdelen bevatten op korte afstand van genoemd kompas worden geplaatst;
Gelet op:
het bepaalde in artikel 45d van Bijlage II van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)*;
Maakt bekend:

dat al dan niet draagbare toestellen en instrumenten die hetzij elektromagnetische velden kunnen ontwikkelen, hetzij magnetische onderdelen bevatten, steeds op een afstand van ten minste 3500 millimeter van een magnetische kompas dienen te blijven verwijderd, tenzij op het betreffende instrument of toestel is aangegeven:
`safe distance to a magnetic compas ......... millimeter’,
in welk geval de opgegeven afstand in acht dient te worden genomen.

Trek in:
de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 40/1965 van 3 september 1965 (Stcrt. 1965, 169).

Rijswijk, 4 februari 1988
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie.
Drs. J.K. Vreeswijk


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 april 1987 (Stb. 193).
Naar boven