Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 222/1987 Minimum veiligheidsnormen voor schepen van vreemde nationaliteit
Geldigheid:01-02-1988 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie.
Overwegende:
dat ingevolge het bepaalde in artikel 67, eerste lid, aanhef en onder a, van de Schepenwet (Stcrt. 1932, 86)*, op een schip van vreemde nationaliteit waarmede vanuit een haven in Nederland of in de Nederlandse Antillen een reis zal worden ondernomen, ten aanzien van de in bedoeld artikel 67, tweede lid, genoemde onderwerpen de bij of krachtens de Schepenwet uitgevaardigde voorschriften van toepassing zijn, indien in het land waartoe het schip door zijn nationaliteit behoort geen bepalingen ter zake van kracht zijn, dat wel bepalingen ter zake van kracht zijn die naar het oordeel van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie in onvoldoende mate een overeenkomstige strekking en draagwijdte hebben als de hier te lande geldende wettelijke bepalingen;
dat het gewenst is vooraf bekend te maken welke in internationaal verband overeengekomen normen een strekking en draagwijdte hebben die in voldoende mate overeenkomen met de in Nederland geldende wettelijk bepalingen;
Maakt bekend:

van de normen neergelegd in de navolgende, onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tot stand gekomen internationale regelingen, komt de strekking en draagwijdte overeen met de in Nederland geldende wettelijke bepalingen.

1. Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mensenlevens op Zee 1974, zoals gewijzigd (Solas `74 as amended);
2. Verdrag betreffende de Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op Zee, 1972, zoals gewijzigd (Colreg `72 as amended);
3. Internationaal Verdrag betreffende Uitwatering van Schepen 1966 (Load Lines `66);
4. Internationaal Verdrag betreffende Normen voor Opleiding, Diplomering en Wachtlopen van Zeevarenden, 1978 (STCW `78);
5. Code voor de constructie en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicalieen in bulkvervoeren (IMO Resolutie A. 212 (VII), zoals gewijzigd (Bulk Chemical Code, as amended);
6. Code voor de constructie en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (IMO Resolutie A. 328 (IX)), zoals gewijzigd (Gas Carrier Code, as amended);
7. Code voor bestaande schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren, zoals gewijzigd (Gas Carrier Code for existing ships, as amended);
8. Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen, zoals gewijzigd (IMDG code, as amended);
9. Code voor het veilig vervoervan gestorte lading, zoals gewijzigd (IMO Resolutie A. 434 (XI)) (Code of safe practice for solid bulk cargoes, as amended);
10. Code voor het veilig vervoer van deklasten hout (IMO Resolutie A. 287 (VII)), (Code of safe practice for ships carrying timber deck cargoes);
11. Richtlijnen voor sjorinrichtingen in verband met het vervoer van voertuigen aan boord van ro/ro-schepen (IMO-Resolutie A. 581(14), (Guidelines for securing arrangements for the transport of road vehicles on ro-ro ships).

Rijswijk, 1 februari 1988
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J. K. Vreeswijk


* laatstelijk gewijzig bij de wet van 7 oktober 1981 (Stb. 645).
Naar boven