Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming; gedoogbeschikking; garnalenvisserij; wijziging; spuikommen
Geldigheid:26-03-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per brief van 30 juni 2022 heeft u, middels penvoering vanuit de Nederlandse Vissersbond, een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aangevraagd voor het vissen op garnalen met het sleepnet alsmede met het bordennet op specifieke locaties in diverse Natura 2000-gebieden.

De eerdere Wnb-vergunning is op 1 januari 2023 geëxpireerd. Daarmee gold er vanaf dat moment een beginselplicht tot handhaven aan mijn zijde.

Per brief van 22 december 2022 (kenmerk DGNV-NV/22543999) is door mij aan u een gedoogbeschikking afgegeven. Deze beschikking gold tot 1 oktober 2023.

Per besluit van 26 september 2023 (kenmerk DGNV-NV/37261874) heb ik een tweede gedoogbeschikking afgegeven. Deze beschikking geldt tot en met 31 december 2024.

 

Aanleiding tot wijziging gedoogbeschikking

Per brief van 8 augustus 2019 (DGNVLG-NV/ 19179419) is aan de relevante leden van de Nederlandse Vissersbond en VisNed, in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de houders van een toestemming om met het sleepnet te vissen, een vergunningplicht aangezegd in relatie tot de visserij op spiering met het sleepnet in het Natura 2000-gebied Waddenzee.

In deze brief heb ik de beide organisaties verzocht om de inhoud van de brief actief kenbaar te maken aan hun relevante leden. Zij hebben daaraan gevolg gegeven. Ik mag daarom aannemen dat u van dit verbod op de hoogte was.

Dit oordeel van vergunningplicht is nog steeds geldend, inmiddels op basis van een andere wettelijke grondslag. Artikel 5.1, lid 1, sub e, Omgevingswet stelt dat het verboden is om een Natura 2000-activiteit zonder vergunning te verrichten. Een Natura 2000-activiteit is een activiteit welke afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

 

Waarnemingen

Gebleken is dat een aantal van de vissers en bedrijven die onder de voorgenoemde laatste gedoogbeschikking vallen, sinds begin 2024 aanzienlijke hoeveelheden aan spiering vangen en aanlanden. Deze visserij ondernemen zij specifiek in de spuikommen van Den Oever en Kornwerderzand.

De betreffende verantwoordelijke personen hebben verklaard deze spiering slechts als bijvangst in de garnalenvisserij aan te landen.

De geregistreerde aangelande hoeveelheden aan spiering zijn evenwel disproportioneel ten opzichte van de hoeveelheid aan gevangen garnalen. In sommige registraties ontbrak zelfs enig registratie van een vangst van garnalen en betrof het enkel een volledige vangst van spiering.

Ook zijn de beide genoemde spuikommen, vanwege hun diepte, op geen enkele wijze een reguliere locatie om op garnalen te vissen; de locaties zijn juist bij uitstek locaties waarop, voorheen, zeer gericht op spiering werd gevist. De waargenomen vaarbewegingen zijn, tot slot, door de betrokken toezichthouders aangemerkt als kenmerkend voor het vissen op spiering.

Gezien het zeer grote (en in zeer veel gevallen exclusieve) aandeel van spiering in de geregistreerde vangsten concludeer ik dat van enkel een bijvangst van spiering binnen een als garnalenvisserij gepresenteerde visserij, geen sprake is.

Er is daarmee aanleiding voor mij om, vanuit het voorzorgsbeginsel, de voorgenoemde gedoogbeschikking zodanig aan te passen dat de voorgenoemde locaties ook formeel en specifiek buiten de reikwijdte van deze gedoogbeschikking valt.

Deze aanpassing geeft de betrokken toezichthouders en handhavers een rechtstreekse titel om op te treden tegen de voorgenoemde visserij-activiteiten, zijnde een als garnalenvisserij gepresenteerde maar effectief inhoudelijke visserij op spiering.

 

Wijziging gedoogbeschikking

Aan de voorgenoemde gedoogbeschikking voeg ik het volgende voorschrift toe:

21a. De spuikom van Den Oever en de spuikom van Kornwerderzand vallen niet onder de reikwijdte van de onderhavige gedoogbeschikking.

 

Aankondiging vervolgstappen

Het nogmaals door toezichthouders waarnemen van een voortgaande garnalen- en/of spieringvisserij in de voorgenoemde spuikommen zal tot een onmiddellijke passende bestuursrechtelijke actie leiden. U c.q. uw bedrijf zal dan een last onder dwangsom aangezegd krijgen vanwege het ontbreken van een natuurvergunning voor de garnalenvisserij danwel spieringvisserij.

De Minister voor Natuur & Stikstof

namens deze:

MT-lid Natuur

Naar boven