Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging in uitvoering onderhoud Oosterscheldekering havens
Geldigheid:19-03-2024 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

 

U beschikt over een vergunning onder de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) met kenmerk: DGNVLG/21150069 voor het baggeronderhoud van de havens bij de Oosterscheldekering en het verspreiden van de vrijgekomen baggerspecie op een vijftal locaties in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta.

Op 2 februari 2024 ontving ik van u een brief waarin u meldt dat u wenst de inzet van materieel te wijzigen. U heeft onderzocht of het wijzigen van materieel leidt tot een ander effect dan reeds vergund middels uw bestaande vergunning: DGNVLG / 21150069. Hierbij komt u tot de conclusie dat er zeker geen sprake is van grotere effecten dan vergund, u voert de werkzaamheden uit binnen uw bestaande vergunde situatie (Wnb-vergunning kenmerk: DGNVLG / 21150069, de referentiesituatie).

Aangezien uw activiteiten passen binnen uw referentiesituatie, is er geen sprake van vergunningplicht en zou een eventuele aanvraag tot wijziging van uw vergunning leiden tot een positieve afwijzing.

Mocht u in de toekomst activiteiten uitvoeren anders dan reeds vergund met mogelijke effecten op N2000 gebieden welke niet voldoen aan uw referentiesituatie dient u altijd een vergunning aan te vragen. Desalniettemin worden wij graag op de hoogte gesteld van alle wijzigingen daar waar het bestaande vergunningen betreft.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-Lid Directoraat Generaal Natuur en Visserij

Naar boven