Onderwerp: Bezoek-historie

Definitief besluit positieve afwijzing vergunningsaanvraag Wadpalen Marnewaard
Geldigheid:26-05-2023 t/m 31-07-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 13 december 2022 heb ik van u het schriftelijke verzoek ontvangen voor een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming (hierna: Wnb). Het betreft het vervangen van wadpalen nabij Schietbaan Marnewaard. Deze wadpalen bevinden zich in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Daarnaast kunnen er effecten zijn op het Natura 2000-gebied Duinen van Schiermonnikoog.

 

Procedure

Op 28 december 2022 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd.

Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing. Het besluit tot toepassing is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 december 2021, stcrt-2021-50392.

Het ontwerpbesluit is gepubliceerd op 23 maart 2023. Gedurende zes weken was het mogelijk zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen door mij ontvangen. Dit besluit verschilt inhoudelijk niet van het ontwerpbesluit.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld en wijs de aanvraag af, omdat er geen Wnb-vergunning nodig is. Dit licht ik nader toe.

AANVRAAG

U vraagt een vergunning aan voor onder meer het vervangen van 10 wadpalen en 13 kwelderpalen. Deze palen bevinden zich nabij de Schietbaan Marnewaard, onderdeel van het militair Oefenterrein Marnewaard in de provincie Groningen. Deze palen dienen ter markering, te weten een waarschuwings- en besturingssysteem (wad-, kwelder- en landpalen met verlichting) en ter observatie (camera's, recording en elektrische installatie). Defensie heeft aldus het voornemen de markeringsinstallatie en het observatiesysteem van de schietbaan Marnewaard werkend en toekomstbestendig te maken.

 

In de voortoets, door u passende beoordeling genoemd, wordt ingegaan op de mogelijke effecten die optreden op relevante beschermde natuurwaarden van Natura 2000-gebied Waddenzee en op het Natura 2000-gebied Duinen van Schiermonnikoog.

 

U heeft nadien nog stikstofberekeningen nagestuurd, de definitieve berekeningen dateren van 1 februari 2023.

U stelt dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op instandhoudingsdoelen.

 

Bevoegdheid

Op basis van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb en de artikelen 1.2 en 1.3, lid 1, sub a onder 3 van het Besluit natuurbescherming ben ik bevoegd om te beslissen op uw vergunningaanvraag.

De exacte wetsteksten zijn te raadplegen op www.overheid.nl onder 'wet- en regelgeving'.

 

Overwegingen

De in de voortoets beschreven werkzaamheden kwalificeren als beheer en onderhoud van het schietterrein Marnewaard. Immers, dat schietterrein is een defensielocatie met als doel te oefenen met schieten. Daartoe is het ontworpen en dat is een bestaand recht ten tijde van het aanwijzen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Het schietterrein bestond immers al ten tijde van de vroegste Europese referentiedatum. Het schietterrein heeft een oprichtingsvergunning van 22 juni 1989. Terwijl de Waddenzee op 10 juni 1994 is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Het vervangen van de wadpalen heeft niet als doel om de capaciteit van het schietterrein uit te breiden, of de functie van dat terrein te wijzigen. Het enkele doel is om het bestaande schietterrein veilig te kunnen (blijven) gebruiken, doordat passanten kunnen worden gewaarschuwd voor een schietoefening en/of dat passanten door camera's kunnen worden waargenomen.

 

Besluit

Aangezien beheer en onderhoud, vanwege de onlosmakelijke verbondenheid met het project, dat al bestond voor de vroegste aanwijzingsdatum van het N2000-gebied, niet vergunningsplichtig is, wordt uw aanvraag positief afgewezen. Dit houdt in dat het is toegestaan de activiteiten behorende bij het vervangen van de wad- en kwelderpalen zonder Wnb-vergunning uit te voeren.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

 

Bijlagen:

  • Passende beoordeling d.d. 13 december 2022
  • Stikstofberekeningen d.d. 1 februari 2023

BEROEP

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

 

U kunt uw beroepschrift digitaal of via een brief indienen. Digitaal dient u in via het beroepschriftformulier:

https://formulier.rechtspraak.nl/burger/bestuur/beroepschrift/rechtbank

U heeft hier een DigiD voor nodig. Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschep (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisatie als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschep onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

 

Via een brief. Vermeld in uw beroepschrift:

  • uw naam en adres

  • het besluit waartegen u in beroep gaat

  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan

  • wat de beslissing volgens u moet zijn

 

Dateer en onderteken het beroepschrift. Uw woonplaats is bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Heeft u geen woonplaats in Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend.

Via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact#contactgegevens kunt u nagaan bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

 

Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • het besluit waartegen u beroep instelt.

  • eventuele documenten en foto's waarmee u uw standpunt onderbouwt.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister voor Natuur en Stikstof maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 3.1 van de Wet Open Overheid. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven