Onderwerp: Bezoek-historie

Toestemming voor vervolg oesterherstelproject Borkumse Stenen
Geldigheid:01-05-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 10 april 2023 heb ik per e-mail uw verzoek ontvangen toestemming te geven voor het vervolg van het project 'Oesterherstelproject Borkumse Stenen', waarvoor ik op 8 mei 2018 een Wnb-vergunning heb verleend met het kenmerk DGAN-NB/18086726.

Uw verzoek tot toestemming volgt uit het in de Wnb-vergunning opgenomen voorschrift 15, luidend: 'Platte oesters mogen worden uitgezet in de jaren 2018 t/m 2020, met een maximum van 7000 kilogram per jaar. Na 2020 mogen, onder overlegging van een geactualiseerde risicobeoordeling, alleen nog platte oesters worden uitgezet na toestemming van het bevoegd gezag'.

Het genoemde voorschrift 15 is specifiek in de vergunning opgenomen om eventuele risico's ten aanzien van de verspreiding van probleemsoorten (zoals exoten) en aan platte oesters gebonden parasieten (Bonamia) zo goed mogelijk te kunnen uitsluiten.

Bij uw verzoek heeft u twee documenten gevoegd om te onderbouwen dat u voldoet aan dit voorschrift 15 van de aan u verleende Wnb-vergunning. Deze documenten zijn aan dit besluit toegevoegd.

Op basis van de door u aangeleverde informatie concludeer ik dat met de voorgenomen wijze van voortzetting van het oesterherstelproject Borkumse Stenen een mogelijke verspreiding van probleemsoorten en Bonamia zo goed als uitgesloten is.

Gelet op het bovenstaande besluit ik aan uw verzoek te voldoen en toestemming te geven voor vervolg van het oesterherstelproject Borkumse Stenen zoals u in de bijlagen bij uw verzoek heeft beschreven. Voor dit vervolg blijven de voorschriften van de voor dit project aan u verleende Wnb-vergunning DGAN-NB/18086726 onverkort van toepassing, met uitzondering de voorschriften 11, 12 en 13.

 

Voorschrift 11, luidend:

'De voor het project te gebruiken platte oesters zijn gezond en vrij van schadelijke parasieten. De oesters zijn afkomstig uit een gecertificeerde hatchery, dan wel van een natuurlijke, formeel Bonamia-vrij verklaarde, locatie.'

wordt aangepast en komt als volgt te luiden:

'De voor het project te gebruiken platte oesters zijn gezond en vrij van schadelijke parasieten. De oesters zijn afkomstig uit een gecertificeerde hatchery.'

 

De voorschriften 12 en 13, luidende:

12. Ter voorkoming van de mogelijke verspreiding van exoten of probleemsoorten dienen de te gebruiken platte oesters, voordat ze worden uitgezet, te zijn behandeld conform het protocol zoals dat in de passende beoordeling is aangegeven.

13. Indien uit monitoring van de Noorse overheid, uit wetenschappelijk onderzoek, uit berichtgeving van relevante NGO's, dan wel uit andere relevante bron blijkt dat in het gebied van herkomst van de platte oesters een exoot of probleemsoort voor Nederland is aangetroffen, wordt het uitzetten van de platte oesters direct gestaakt. Het uitzetten mag daarna alleen worden hervat met toestemming van het bevoegd gezag.

komen te vervallen.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden

ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven