Onderwerp: Bezoek-historie

Goedkeuring ecologisch werkprotocol overnachtingshaven Spijk
Geldigheid:03-04-2023 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 17 februari 2023 liet u mij toekomen het aangepaste Ecologisch werkprotocol van de realisatiefase van de overnachtingshaven Spijk.

 

Vergunning

Op 24 mei 2016 verleende ik aan de Provincie Gelderland de Wnb-vergunning (toen nog Nb-wet) met kenmerk: DGAN-NB 16064785 voor dit project.

Bij besluit van 5 juni 2020 met kenmerk: DGNVLG / 20138372 wijzigde ik onder meer de tenaamstelling van de vergunning en stelde deze op naam van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Programma Projecten en Onderhoud, hierna: Rijkswaterstaat.

U voert de werkzaamheden voor Rijkswaterstaat uit en in die hoedanigheid heeft u het aangepaste Ecologisch werkprotocol opgesteld.

De vergunning uit 2016 schrijft onder meer voor, in artikel 5:

De uit te voeren werkzaamheden worden opgenomen in een zogeheten Werkplan. In het Werkplan wordt onder meer een paragraaf Ecologie opgenomen waarin staat weergegeven op welke wijze rekening wordt gehouden tijdens de werkzaamheden met de effecten op de relevante instandhoudingsdoelen;

 

Actualisatie en aangepaste werkwijze

Naast de actualisatie voor het uitvoeringsjaar 2023 van het werkprotocol is er sprake van een aangepaste werkwijze. De aanpassing van de werkwijze betreft het aanbrengen van een tijdelijk verdiepte bak in de havenkom, om deze vervolgens te vullen met materiaal dat niet wordt afgevoerd. Het zuigen voor de aanleg van de tijdelijk verdiepte bak gebeurt elektrisch. De te verdiepen oppervlakte betreft enkel een verdieping en aanvulling onder water.

 

Goedkeuring

Ik constateer dat het door u ingediende ecologisch werkprotocol inhoudelijk volledig is, helder van opzet en ook deugdelijk onderbouwd. Voldoende staat vast dat de 'aanvulling tijdelijke verdieping', gelet op de daar beschreven werkwijze niet leidt tot negatieve effecten op Natura 2000-gebieden.

 

Op basis van het bovenstaande besluit ik het ingediende werkprotocol goed te keuren.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

 

Bijlage:

- Ecologisch werkprotocol

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden

ingediend bij:

De Minister voor Natuur en Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister voor Natuur en Stikstof maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 3.1 van de Wet open overheid. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven