Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging Wnb-vergunning DGAN–NB/18086726 oesterherstelproject Borkumse Stenen
Geldigheid:23-02-2023 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 7 februari 2023 heb ik van Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland het verzoek ontvangen, gedateerd 3 februari 2023, om de tenaamstelling van de door mij aan hen verleende Wnb-vergunning voor het project oesterherstelproject Borkumse Stenen (kenmerk: DGAN–NB/18086726, d.d. 8 mei 2018), zoals vastgelegd in het voorschrift 1, met ingang van 1 januari 2023 te veranderen in Stichting ARK Natuurontwikkeling. Dit verzoek is gebaseerd op artikel 5.1 lid 1 van de Wet natuurbescherming (Wnb) juncto afdeling 4.1.1. Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

Bij dit verzoek is een door u ondertekende bereidverklaring van Stichting ARK Natuurontwikkeling gevoegd om alle aan deze vergunning verbonden rechten en verplichtingen per 1 januari 2023 van Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland over te nemen.

De gevraagde wijziging is uitsluitend administratief van aard en leidt niet tot wijziging van de passende beoordeling en de daarin getrokken conclusies.

Op basis van het bovenstaande besluit ik het verzoek toe te kennen en het voorschrift 1 van de op 8 mei 2018 verleende Wnb-vergunning met kenmerk DGAN–NB/18086726, luidend 'deze vergunning staat op naam van Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland (hierna vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger)' te wijzigen in:

1. Deze vergunning staat op naam van Stichting ARK Natuurontwikkeling (hierna vergunninghouder) (of diens rechtsopvolger).

Een afschrift van dit besluit wordt per e-mail toegezonden aan Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland.

 

Hoogachtend,

De Minister van Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

d) de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven