Onderwerp: Bezoek-historie

Goedkeuring Werkplan Wet natuurbescherming 'Coiled Tubing' AWG platformcomplex
Ondertekeningsdatum:17-01-2023Geldigheid:17-01-2023 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

In uw e-mail d.d. 23 december 2022 vraagt u goedkeuring van het 'Werkplan Wet natuurbescherming 'Coiled Tubing' AWG platformcomplex'.

U heeft het werkplan ter goedkeuring voorgelegd omdat in artikel 20 van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming d.d. 14 februari 2020 voor het project elektrificatie en onderhoud Amelandcluster (kenmerk: DGNVLG / 20033781) is voorgeschreven dat een dergelijk plan voorafgaande aan de uitvoering van putonderhoudswerkzaamheden bij mij moet worden ingediend.

In artikel 21 van genoemde vergunning is opgenomen welke informatie het werkplan moet bevatten.

Ik heb het ingediende werkplan getoetst aan de eisen die in artikel 21 van de vergunning zijn opgenomen. Ik constateer dat het werkplan voldoet aan deze eisen.

 

Besluit

Ik keur het 'Werkplan Wet natuurbescherming 'Coiled Tubing' AWG platformcomplex' goed.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid van het Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister voor Natuur en Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

Op grond van artikel 3.1 Wet open overheid zal het Ministerie van LNV onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen

 

Naar boven