Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming; gedoogbeschikking; garnalenvisserij
Geldigheid:01-01-2023 t/m 30-09-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per brief van 30 juni 2022 (door mij ontvangen op 30 juni 2022) heeft u, middels penvoering vanuit de Nederlandse Vissersbond, een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) aangevraagd voor het vissen op garnalen met het sleepnet alsmede met het bordennet op specifieke locaties in diverse Natura 2000-gebieden. Er wordt aangevraagd voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2028. Op de, als bijlage 1 van dit schrijven, bijgevoegde lijst van beoogde vergunninghouders is aangegeven met welk specifiek vaartuig u deze visserij wilt gaan ondernemen.

 

Aanleiding tot gedogen

Ik constateer dat uw huidige vergunning expireert op 1 januari 2023 en er daarmee een beginselplicht tot handhaven aan mijn zijde geldt ingeval u deze visserij blijft voortzetten in de betreffende Natura 2000-gebieden.

Mij is evenwel ook bekend dat u, en meer algemeen de Nederlandse garnalensector, zeer intensief werkt aan een verduurzaming van de bedrijfsvoering, meer specifiek de installatie van katalysatoren op de betrokken vaartuigen en, in sommige gevallen, de installatie van een schonere motor. Deze maatregelen zullen, zoals blijkt uit de door tot nu toe door uw vertegenwoordiger aangeleverde representatieve stikstofberekeningen, een aanzienlijke beperkende invloed op de emissies gaan betekenen. Dit heeft weer tot gevolg dat de door uw visserij veroorzaakte berekende depositie op diverse beschermde natuurwaarden in de betrokken Natura 2000-gebieden (en daarbuiten) verder beperkt wordt ten opzichte van uw huidige bedrijfsvoering zonder inzet van de voorgenoemde maatregelen.

In een dergelijke overgangssituatie kan gedogen aanvaardbaar zijn, wanneer de consequenties van handhaving niet in een redelijke verhouding staan tot de belangen (van de beschermde natuurwaarden) die met (onmiddellijke) handhaving zouden zijn gediend.

Duidelijk is dat de aanschaf, de installatie en certificering van de katalysatoren nog enige tijd in beslag zal nemen.

In overeenstemming met het kabinetsbeleid uit de nota 'Grenzen aan gedogen' (1996) 1 kan ik afzien van handhaven op de garnalenvisserij binnen de Natura 2000- gebieden in afwachting van de in 2023 te verlenen natuurvergunningen.

Ik constateer dat er voldoende aanleiding is om vanuit dit staande kabinetsbeleid een specifieke periode uw visserij in de betrokken gebieden, onder strikte voorwaarden te gedogen.

Meer specifiek acht ik het redelijk om de huidige vorm van vissen (dus zonder emissie- en daarmee depositiebeperkende maatregelen) tijdelijk te gedogen om u de ruimte en tijd te geven om de genoemde maatregelen voortvarend te implementeren. Gelet op de investering en het tijdsbeslag welke gemoeid is met de implementatie van deze maatregelen en het gegeven dat u slechts beperkt tot geen invloed kunt uitoefenen op de beschikbaarheid van de vereiste materialen en installatiebedrijven alsmede de vereiste certificering, acht ik het vanuit het andere (zwaarwegende) belang van de beschermde natuurwaarden verantwoord gedurende een strikt afgebakende periode en onder zeer strikte specifieke voorwaarden, de betreffende visserij zonder vergunning te laten continueren.

Hiertoe is wel een concreet zicht op legalisatie vereist. Hieronder ga ik eerst op de invulling van dat vereiste in. Opvolgend ga ik nader op de eisen en afwegingen rondom het gedogen in.

 

Zicht op legalisatie

Ik heb uw vertegenwoordiging per brief van 13 juli 2022 om aanvulling c.q. verduidelijking van uw aanvraag en bijbehorende stukken verzocht. Uw vertegenwoordiging heeft op dit verzoek gereageerd per brieven van 8 september 2022. Hierop volgend heeft uw vertegenwoordiging van mij een tweede aanvullingsverzoek ontvangen. Dit verzoek was gedateerd op 5 oktober 2022. Uw vertegenwoordiging heeft 29 november 2022 op dit tweede verzoek gereageerd.

Ik constateer dat met de aanvullend aangeleverde informatie, in dit stadium, inmiddels sprake is van ontvankelijke en complete vergunningaanvragen. In samenspraak met uw vertegenwoordigers hebben wij er onderling voor gekozen in de aanloop naar de ontwerpvergunningen te werken met representatieve stikstofberekeningen voor zes van de beoogde vergunninghouders. En afgesproken om deze opvolgend bij de definitieve besluitvorming voor elk van de beoogde vergunninghouders compleet middels tussenkomst van uw vertegenwoordigers te ontvangen om hierop te kunnen toetsen en te kunnen beschikken.

Vanwege de uitgestelde nieuwe release van AERIUS Calculator is het de verwachting dat uw vertegenwoordigers in de loop van februari/maart in ieder geval de geactualiseerde berekeningen voor de voorgenoemde zes vergunninghouders zullen kunnen aanleveren. Er zullen dus, op afzienbare termijn, maar in ieder geval in februari/maart 2023 een zestal representatieve ontwerpbesluiten door mij gepubliceerd kunnen worden. Daarmee is in dit stadium inmiddels sprake van een zicht op legalisatie.

 

Eisen aan gedogen

Ik ga omwille van een deugdelijke en zorgvuldige motivering van het gedogen nog aanvullend kort inhoudelijk in op de in het voorgenoemde kabinetsbeleid opgesomde eisen aan gedogen:

a. slechts in uitzonderingsgevallen;

b. beperkt in omvang en/of tijd;

c. alleen expliciet en na zorgvuldige kenbare belangenafweging alsmede

d. aan controle te onderwerpen

 

Ad a: alleen in uitzonderingsgevallen

Handhaving is als een bevoegdheid (niet als verplichting) vastgelegd in, onder andere, de Wet natuurbescherming. Dat geeft mogelijkheden tot differentiatie, maar betekent niet, dat ik vrij ben om in het geheel van handhaving af te zien. Gedogen kan in een gelimiteerd aantal uitzonderingsgevallen een optie zijn; de kabinetsnota noemt drie specifieke situaties.

In uw geval acht ik de aanwezige overgangssituatie de hier toepasselijke uitzonderingsgrond.

Ad b: beperkt in omvang en/of tijd

Gedogen is voor mij slechts aanvaardbaar zolang en voor zover zich de betreffende uitzonderingssituatie aan de orde is. In het onderhavige geval acht ik, gezien de bovengenoemde technische en praktische omstandigheden rondom de beoogde verduurzamingsmaatregelen, een looptijd van 9 maanden redelijk en passend vanuit de gegeven omstandigheden.

Ad c: expliciet en na zorgvuldige kenbare belangenafweging

Elke gedoogbeschikking dient expliciet en na zorgvuldige kenbare belangenafweging te worden genomen. Wanneer handhaving tot aperte onbillijkheden zou leiden, kan gedogen aanvaardbaar of zelfs geboden zijn, mits de andere betrokken belangen, in dit geval de beschermde natuurwaarden, door het gedogen niet onevenredig worden geschaad.

Deze belangenafweging heb ik in het voorgaande reeds inhoudelijk weergegeven.

Ad d: controleerbaarheid

De aan de onderhavige gedoogbeslissing verbonden voorwaarden dienen actief te worden gecontroleerd. Ik heb hiertoe reeds afspraken gemaakt met de betrokken toezichthouders werkzaam bij de NVWA en de LNV Waddenunit.

Bij een geconstateerde overtreding van de voorwaarden van de gedoogbeschikking dient onmiddellijk tot handhaving te kunnen worden overgegaan. Ik neem daartoe, binnen de voorwaarden van onderhavig gedoogbeschikking, een expliciete bepaling op.

 

Rechtspositie

Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat een gedoogbeschikking zoals de onderhavige, geen besluit is en geen rechtsmiddelen hiertegen aangewend kunnen worden (ABRS 24-4-2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356). Derde-belanghebbenden kunnen wel een handhavingsverzoek doen en tegen de afwijzing daarvan rechtsmiddelen aanwenden.

 

Nadere afweging rondom gedogen

Ik hecht zeer sterk aan een stevige inkadering van de gedoogde visserij-activiteiten, omwille van een bescherming van de beschermde natuurwaarden. Daartoe heb ik in onderhavige gedoogbeschikking voor wat betreft de hierin expliciet genoemde geldingsduur de door u beoogde visserij nader gereguleerd. De betreffende voorwaarden treft u aan het einde van deze gedoogbeschikking aan.

Het aspect van 'stikstof' wordt door mij in dat kader, juist vanwege de voorgenoemde specifieke overgangssituatie, inhoudelijk buiten de gedoogvoorwaarden gelaten. Er zal dus geen specifieke beperking aan het visgebied of intensiteit van vissen op dit punt worden gesteld.

 

Overtreden van de gedoogvoorwaarden

Ingeval u de voorwaarden van de onderhavige gedoogbeschikking niet in acht neemt, zal de gedoogbeschikking jegens u worden ingetrokken. Opvolgend zal tot bestuursrechtelijke handhaving overgegaan worden middels een aanschrijving tot bestuursdwang dan wel oplegging van een dwangsom wegens het ontbreken van de vereiste vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Parallel daaraan zal ik het Openbaar Ministerie actief vragen om strafvervolging in te stellen wegens het handelen zonder vergunning.

In meer algemene zin merk ik nadrukkelijk op dat onderhavige bestuurlijke gedoogbeschikking, de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie voor een eventuele strafrechtelijke rechtshandhaving te allen tijde onverlet laat.

 

Acties gedurende de periode van gedogen

Concreet zult u op basis van onderhavige gedoogbeschikking vooralsnog niet beperkt worden in uw bedrijfsvoering vanuit de zogenoemde 'stikstoftoets'. U zet in dat kader voortvarend in op de tijdige aanlevering van deugdelijke en volledige stikstofberekeningen (op basis van de meest recente versie van AERIUS Calculator) welke zien op het scenario van inzet van een katalysator dan wel de inzet van een schonere stage V-motor.

De beoogde vergunningverlening zal die maatregelen als uitgangspunt gaan nemen. Alleen bij hoge uitzondering zal, aan specifieke beoogde vergunninghouders (welke door uw vertegenwoordiging aan mij gemeld worden inclusief een onderbouwing waarin de betreffende beoogde vergunninghouder er niet in slaagt per 1 oktober 2023 een katalysator of stage V-motor geïnstalleerd en gecertificeerd te hebben) ook het scenario zonder de voorgenoemde maatregelen een Wnb-vergunning worden verstrekt. Een dergelijke Wnb-vergunning zal logischerwijs (aanzienlijk) beperkter zijn vanuit de uitkomsten van de stikstofberekeningen en de gebruiksruimte die dat oplevert. De voorgenoemde vergunning zal overigens dan wel reeds óók zien op het scenario waarin de katalysator of stage V-motor alsnog geïnstalleerd en gecertificeerd is. Middels een schriftelijke melding via uw vertegenwoordiger en formele bevestiging en acceptatie daarvan van mijn zijde, kunt u op het betreffende duurzamere scenario binnen uw vergunning alsnog laten activeren.

Ik geef u, meer in het algemeen, nogmaals sterk in overweging om uw stikstofberekeningen op een meer reële basis in te richten. U heeft uw berekeningen nu geënt op de vistracks zoals gebruikt in 2021. Uw visserij volgt echter 'het bestand aan garnalen' en is naar haar aard zeer mobiel. U dient zich, als beoogd vergunninghouder, te realiseren dan met de wijze waarop u nu uw aanvraag heef laten inrichten, uw reguliere visgedrag naar grote waarschijnlijkheid niet meer aan de orde kan zijn. Toezicht en handhaving wordt ingericht op het niet buiten de aangegeven en daarmee aangevraagde vistracks mogen vissen op garnalen met aanvullend een maximum aan vis- en vaaruren binnen de onderscheiden delen van deze vistracks. Overtreding zal tot handhaving leiden.

GEDOOGBESCHIKKING

Er zal in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023 ondanks het ontbreken van een Wnb-vergunning niet bestuursrechtelijk in handhavende zin tegen u opgetreden worden bij de uitoefening van de garnalenvisserij in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan, Oosterschelde en Westerschelde, mits u zich houdt aan de hiernavolgende voorwaarden voor gedogen. Deze voorwaarden zijn deels geënt op uw eerdere natuurvergunning en anticiperen ook deels op de met uw voorliggende vergunningaanvraag beoogde te vergunnen situatie.

Ik maak u er nadrukkelijk op attent dat er geen sprake kan en zal zijn van verlenging van de onderhavige gedoogbeschikking.

VOORWAARDEN VOOR GEDOGEN

Algemeen

 1. De onderhavige gedoogbeschikking ziet enkel op de uitvoering van de garnalenvisserij (en bijbehorende vaarbewegingen) met het sleepnet, SeeWing en bordennet in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan, Westerschelde en Oosterschelde.

 2. De onderhavige gedoogbeschikking staat op naam van de individuele benoemde natuurlijke personen of rechtspersonen zoals vermeld in bijlage 1 bij deze beschikking, zulks altijd in verplichte combinatie met de daarin opgenomen vermelding van het door deze individuele natuurlijke personen of rechtspersonen in te zetten vaartuig.

 3. Activiteiten vallend onder deze gedoogbeschikking worden uitsluitend uitgevoerd door (medewerkers van) de in voorwaarde 1 genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen. Medewerkers dienen aantoonbaar in opdracht van de houder van de gedoogbeschikking te handelen: de houder blijft verantwoordelijk voor de juiste naleving van voorwaarden waaronder deze gedoogbeschikking wordt afgegeven.

 4. Wanneer zich een incident voordoet, meldt de houder van de onderhavige gedoogbeschikking dit met alle relevante gegevens onmiddellijk aan het bevoegd gezag. Een incident is in dit geval een onvoorziene gebeurtenis waardoor schade aan de natuurlijke kenmerken in het betrokken beschermde gebied is of kan worden toegebracht, bijvoorbeeld wanneer onbedoeld vrijgekomen schadelijke stoffen een habitattype of habitat- of vogelrichtlijnsoort bedreigen.

 5. Wanneer zich een incident voordoet, is de houder van de onderhavige gedoogbeschikking verplicht eventuele verontreinigingen zo mogelijk direct te verwijderen en de eventueel opgetreden schade voor zover mogelijk te herstellen, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag.

 6. De houder van de onderhavige gedoogbeschikking volgt de aanwijzingen op die het bevoegd gezag geeft.

 7. Alle correspondentie met betrekking tot deze gedoogbeschikking kan per reguliere post of per e-mail (wetnatuurbescherming@minlnv.nl) worden ingestuurd.

 

Visuren-realisatie per Natura 2000-gebied

Onder de werking van de onderhavige gedoogbeschikking wordt wekelijks (op basis van ruwe data) en maandelijks (op basis van schone data), in opdracht en verantwoordelijkheid van het ministerie, geregistreerd hoeveel visuren per Natura 2000-gebied gerealiseerd zijn. Deze registratie heeft betrekking op de gehele groep van onder voorwaarde 1 genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen. In de reeds voorliggende formele vergunningaanvraag zijn een collectief aantal visuren per Natura 2000-gebied aangevraagd.

 1. Gezien het gegeven dat in het onderhavige geval een gedoogsituatie geldt, mag tot het moment van vergunningverlening, maximaal 100% van deze realisatie per Natura 2000-gebied gevist worden door het collectief van de in voorwaarde 1 genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen.

 2. Bij een realisatie van 100% zal de onderhavige gedoogbeschikking voor wat betreft de werking ervan in relatie tot het betreffende specifieke Natura 2000-gebied ingetrokken worden. Handhaving is op die basis onmiddellijk mogelijk.

 3. Realisaties boven de 100% zullen op basis van de monitoring op grond van de schone data, gekort worden op de vergunningverlening en daarbinnen nog eventueel beschikbare visuren voor het betreffende Natura 2000-gebied in het jaar 2024.

  Natura 2000 gebied

  Maximaal aantal visuren

  Noordzeekustzone

  118.902

  Oosterschelde

  687

  Westerschelde

  4.119

  Voordelta

  21.014

  Vlakte van Raan

  4.139

  Waddenzee

  86.781

 

Voor garnalenvisserij gesloten gebieden

 1. Er mag enkel gevist worden in de sublitorale delen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Het sublitoraal bestaat in het kader van onderhavige gedoogbeschikking uit de niet droogvallende gebieden zoals aangegeven op de meest recente hydrografische kaarten inclusief de niet droogvallende (maar op genoemde kaarten niet ingetekende) geultjes in droogvallende delen zoals weergegeven op die kaarten, zulks ter controle door de betrokken toezichthouders. De veldcontroles op deze bepaling zullen, waar noodzakelijk, door de toezichthouders gestaafd worden aan de hand van de gemeten waterdiepten ter plaatse en de waterstand bij laagwater in getijdentabellen.

 2. Er mag niet gevist worden op sublitorale mosselbanken, mosselkweekpercelen en op locaties waarop een mosselzaadinvanginstallatie aanwezig is.

 3. Ten aanzien van de sublitorale mosselbanken moet een afstandscontour gehanteerd worden van 40 meter gemeten vanaf de sublitorale mosselbanken. De houder van de gedoogbeschikking is zelf verantwoordelijk voor het daartoe inwinnen van de beschikbare actuele inventarisatiegegevens.

 4. Uitvoering van de garnalenvisserij vindt, in anticipatie op de voorliggende vergunningaanvraag, niet plaats in de gebieden zoals aangeduid in bijlage 2.

 5. De houder van de onderhavige gedoogbeschikking respecteert de bepalingen uit de voor de garnalenvisserij relevante 'Toegangbeperkende Besluiten' zoals vastgesteld op basis van de Wet natuurbescherming of diens voorlopers.

 6. Indien gedurende de looptijd van de onderhavige gedoogbeschikking, Toegangbeperkende Besluiten op grond van artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming geheel of gedeeltelijk voor de garnalenvisserij worden ingesteld en/of gewijzigd worden dan dient de garnalenvisserij, waar aan de orde, in overeenstemming met dergelijke besluiten te worden uitgevoerd. Toezicht en handhaving vindt hierop rechtstreeks plaats op grond van het betreffende Toegangbeperkend Besluit en valt daarmee expliciet niet onder de werking van de onderhavige gedoogbeschikking.

 7. Garnalenvisserij is, waar varen en vissen fysiek mogelijk is, op grond van de onderhavige gedoogbeschikking toegestaan in de gesloten gebieden vallend onder het Toegangbeperkend Besluit Waddenzee, mits in deze gebieden de navolgende voorschriften in acht genomen worden:

  1. het aan boord hebben van niet-bemanningsleden (te onderleggen middels een formeel arbeidscontract) en het gebruik van het schip en/of vistuig voor andere doeleinden dan beroepsmatige garnalenvisserij, is binnen voorgenoemde gebieden niet toegestaan;

  2. het vistuig mag niet opgehaald dan wel neergelaten worden;

  3. er wordt een constant motorvermogen aangehouden met een dusdanig lage vaarsnelheid dat het ontstaan van een hekgolf wordt vermeden;

  4. behalve het motorgeluid zijn overige geluid producerende bronnen niet toegestaan;

  5. de vaarroute dient zo te worden gekozen dat de afstand tussen het schip en aanwezige vogels en/of zeehonden zo groot als mogelijk is;

  6. bemanningsleden bevinden zich in de stuurhut dan wel benedendeks;

  7. de buitenverlichting wordt (ook wat de hoogte daarvan betreft) tot het, voor het verrichten van de nodige werkzaamheden dan wel ter voorkoming van gevaar, noodzakelijke beperkt en zodanig opgesteld, afgesteld, afgeschermd en ingericht, dat hinderlijke lichtstraling door direct licht voor de relevante beschermde vogelsoorten en zeehonden wordt voorkomen.

  8. er wordt niet geankerd en/of gekeerd;

  9. de bemanning wordt dusdanig geïnstrueerd dat onnodige piekgeluiden zoveel mogelijk worden voorkomen.

 

Technische voorschriften

18. Deze gedoogbeschikking is enkel geldend voor de garnalenvisserij met gebruik van de traditionele klossenpees en de SeeWing. Het bordennet is binnen het onder deze gedoogbeschikking vallend beschikbaar visgebied tevens toegestaan.

19. Tijdens de visserij moet de zeeflap gedurende het gehele jaar worden gebruikt conform artikel 54 van de Uitvoeringsregeling zeevisserij en de uitvoeringsvorm zoals vastgelegd in artikel 12 van de EG-verordening 3440/84. Toezicht en handhaving op de naleving vindt exclusief plaats op grond van voorgenoemde visserijwet- en regelgeving.

20. Het gebruik van een brievenbusnet in plaats van de zeeflap is enkel binnen het Natura 2000 Waddenzee toegestaan en enkel in de maanden juni, juli en augustus.

21. Voor wat betreft het formaat van de opgeviste garnalen, de maaswijdte en vangstsorteerapparatuur gelden de daarop gerichte bepalingen op grond van de (Europese) visserijwet- en regelgeving, evenwel met in acht name van de hiernavolgende bepalingen 21a t/m 21d welke anticiperen op de vrijwillig ingezette additionele technische verduurzamingsmaatregelen zoals deze ook reeds onder de eerdere natuurvergunning actief waren:

 1. het gezamenlijk tuig-gewicht bedraagt maximaal 3.800 kg.

 2. er geldt een minimummaaswijdte van 20 mm. in het gehele net en 22 mm. in de kuil van de netten (de laatste 150 rijen van de mazen).

 3. er geldt een minimummaat van de zeefwijdte van de spoelsorteertrommel van 6 mm.

 4. de maximale maaswijdte van de zeeflap bedraagt 60 mm.

 

Toezicht & handhaving

22. De houder van de onderhavige gedoogbeschikking neemt de bepalingen inzake VMS en AIS van artikel 102 en artikel 103 van de Uitvoeringsregeling Zeevisserij te allen tijde in acht. Toezicht en handhaving op de naleving vindt plaats op grond van voorgenoemde visserijwet- en regelgeving.

23. De op bijlage 1 behorende bij onderhavige gedoogbeschikking vermelde vaartuigen beschikken over een volledig operationeel 'black box'-systeem waarin locatie en vaar- en visserij-activiteit geregistreerd wordt daar waar een door de betreffende houder van de onderhavige gedoogbeschikking ondernomen vaar- en visreis geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden in Natura 2000-gebied en gevist wordt op (onder andere) garnalen. Dit systeem dient binnen de relevante Natura 2000-gebieden gedurende de vaar- en visreis operationeel te zijn.

24. Bij het ontbreken van een signaal vanuit de black box kan door de betrokken toezichthouders niet geverifieerd worden of binnen de kader van de onderhavige gedoogbeschikking wordt gewerkt. Bij geconstateerd ontbreken, ontvangt u een eenmalige formele waarschuwing met een hersteltermijn. Na het vervallen van deze termijn en het desondanks ontbreken van voorgenoemd signaal, geldt het voorgenoemd handhavingsbeleid. Hierop is alleen dan een uitzondering mogelijk wanneer u zich kunt beroepen op een situatie zoals benoemd in voorschrift 30.

25. De technische vereisten voor het voorgenoemd systeem staan vermeld in bijlage 3 bij de onderhavige gedoogbeschikking.

26. De reeds eerder ontvangen en door het Ministerie van LNV geaccordeerde installatie- en toestemmingsverklaringen zullen hun gelding behouden onder de onderhavige gedoogbeschikking, inclusief de verklaringen die in de context van de voorliggende vergunningaanvragen reeds zijn ingestuurd. Enkel met een door het Ministerie van LNV geaccordeerde set van een installatieverklaring en toestemmingsverklaring kan onderhavige gedoogbeschikking benut worden.

27. De individuele houder van de onderhavige gedoogbeschikking heeft met een reeds eerder afgegeven toestemmingverklaring, de betrokken toezichthouders middels ondertekening daarvan, rechtstreeks toegang gegeven tot alle black box data en primaire rapportages (vistijden, vislocaties, vis- en vaarsnelheid en visserijactiviteiten). Ingeval van een bedrijfsovername dient een nieuwe toestemmingsverklaring door de opvolgende houder van de onderhavige gedoogbeschikking ingestuurd te worden.

28. Binnen de kaders van de onderhavige gedoogbeschikking zijn enkel mutaties op de lijst zoals opgenomen in bijlage 1 mogelijk na insturen naar en formeel accorderen door het Ministerie van LNV. Een mutatie vergt een expliciete schriftelijke wijziging van bijlage 1 behorende bij de onderhavige gedoogbeschikking.

29. Een wijziging welke van invloed kan zijn op de registratie door de black box van de vaar- en/of visactiviteit dient twee weken voor operationeel worden, gemeld te worden aan wetnatuurbescherming@minlnv.nl.

30. Ingeval van uitval van de blackbox geldt het navolgende protocol:

 1. Bij constatering op zee: onmiddellijke telefonische melding aan de NVWA (via het FMC; tel.nr: 0900-0388 > keuze 3). Het vaartuig zal vervolgens via de andere beschikbare systemen door het FMC gemonitord worden tot de afronding van de betreffende vaar- en visreis.

 2. Opvolgend uitvaren na bovenstaande uitval-melding is slechts mogelijk na reparatie en melding van reparatie aan het FMC, zodat de andere beschikbare systemen niet meer door het FMC gemonitord hoeven te worden.

 3. Ingeval van verschoonbaar buiten werking blijven van de black box (bijvoorbeeld vanwege levertijd van een defect onderdeel) dient hiervan wederom melding gedaan te worden aan het FMC. Deze uitzondering geldt voor maximaal vijf werkdagen na ontvangst van de uitval-melding. Het vaartuig zal via de andere beschikbare systemen door het FMC gemonitord worden tot afmelding van het buiten werking zijn van de black box door de houder van de onderhavige gedoogbeschikking bij het FMC. Na de voorgenoemde periode van vijf werkdagen is een vaar- en visreis zonder black box niet toegestaan.

 

Zone II & III

31. Het is in 'zone II' (zoals vastgelegd in het vigerende Toegangbeperkende Besluit Noordzeekustzone) toegestaan te vissen op garnalen met een traditionele klossenpees met zeeflap of een SeeWing-vistuig met zeeflap. Dit onder verwijzing naar de eerdere argumentatie daartoe in de laatste natuurvergunning en de in de voorliggende vergunningaanvragen aangeleverde additionele argumentatie.

32. Het is in 'zone III' (zoals vastgelegd in het vigerende Toegangbeperkende Besluit Noordzeekustzone) toegestaan te vissen op garnalen met een traditionele klossenpees met zeeflap of een SeeWing-vistuig met zeeflap. In de voorliggende vergunningaanvragen worden deze onderbouwd aangemerkt als 'best beschikbare techniek en visserijpraktijk garnalenvisserij'.

 

Toezicht & handhaving

33. De op bijlage 1 van onderhavig gedoogbeschikking vermelde rechtspersonen en personen geven, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, alle medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s).

34. De op bijlage 1 van onderhavig gedoogbeschikking vermelde rechtspersonen en personen voeren een administratie waarin alle op deze gedoogbeschikking betrekking hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien de naleving van de voorschriften en beperkingen van deze gedoogbeschikking zijn opgenomen.

 

Looptijd/geldigheid

35. De onderhavige gedoogbeschikking is geldig vanaf 1 januari 2023 tot het moment van vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming aan de op bijlage 1 van onderhavige gedoogbeschikking vermelde rechtspersonen en personen, maar uiterlijk tot en met 30 september 2023.

Vanuit de betrokken beleidsmedewerkers vanuit het Ministerie van LNV zal tijdens de diverse contactmomenten met uw vertegenwoordigende organisaties nauwgezet gemonitord worden op een afdoende voortgang van de voorgenoemde verduurzaming.

36. Het uitblijven van een afdoende voortgang op de in de onderhavige gedoogbeschikking benoemde verduurzamingsmaatregelen kan aanleiding vormen om het gedogen alsnog formeel en schriftelijk te beëindigen en over te gaan tot handhaving. Als stelregel zal gehanteerd worden dat op 1 mei alle betrokken beoogde vergunninghouders aantoonbaar de aanschaf van een katalysator dan wel een stage V-motor kunnen tonen en een specifieke afspraak tot installatie (met datum) schriftelijk aantoonbaar kunnen maken. Deze documenten dienen ingestuurd te worden naar wetnatuurbescherming@minlnv.nl. Ingeval een beoogde vergunninghouder reeds beschikt over een gecertificeerde katalysator of stage V-motor dient een hierop gerichte verklaring van het betreffende installatiebedrijf overlegd te worden.

37. Wanneer niet aan voorgenoemd voorschrift voldaan kan worden, zal voor de betreffende beoogde vergunninghouders de gedoogbeschikking vervallen: zij wachten dan opvolgend de afgifte van hun gevraagde Wnb-vergunning af. Een uitzondering hierop is mogelijk wanneer de betreffende beoogde vergunninghouder schriftelijk en onderbouwd verklaart dat hij/zij om bedrijfseconomische redenen niet tot aanschaf van een katalysator of stage V-motor over zal gaan gedurende de beoogde looptijd van de aangevraagde vergunning. Op deze uitzondering dient formeel en schriftelijk besloten te worden door het Ministerie van LNV.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur & Stikstof

namens deze:

Directeur-Generaal Natuur en Visserij

 

Bijlagen:

 1. Lijst van rechtspersonen /natuurlijke personen vallend onder de onderhavige gedoogbeschikking

 2. Kaart en coördinaten van te vrijwaren visgronden ('6,5%')

 3. Technische eisen black box

PUBLICATIE

Onderhavige gedoogbeschikking wordt, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst op:

https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/

Naar boven