Onderwerp: Bezoek-historie

Reactie op voorstel aanpassing monitoring zwakke schakels
Geldigheid:22-12-2022 t/m 31-12-2099Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 10 januari jl. kreeg ik uw brief van 23 december 2021 ter behandeling. U heeft uw brief op mijn verzoek aangevuld op 21 februari 2022. Hieronder volgt mijn reactie inzake het project Monitoring Zwakke Schakels.

Het project versterking van de Zwakke Schakels kust van Noord-Holland welke vergund is middels een vergunning conform de Natuurbeschermingswet 1998 op 13 september 2013 met kenmerk DGNR-RRE-13136271, kent voorschrift 24.

U verzoekt mij middels bovengenoemde brief, conform voorschrift 24 in te stemmen met uw voorstel om de monitoring aan te passen. Hieronder zal ik eerst inhoudelijk ingaan op de door u aangedragen onderwerpen om mijn besluit op die punten toe te lichten.

 

Monitoring
U verzoekt om de monitoring aan te passen conform concept rapport Analyse monitoringsgegevens Zwakke Schakels versie 12 december 2020 opgesteld door Arcadis. Hierin zijn de volgende punten door u samengevat in uw brief van 23 december 2021.

 • Monitoring mossel aangroei

  • Het stoppen met de monitoring op de strandhoofden met Elastocoast.

  • Het afschalen van de monitoring op de stortberm Texel naar 1 keer per 5 jaar. Voorafgaand verzoeken we deskundigen een QuickScan naar mossel aangroei te maken omdat recent bij veldbezoek de indruk is verkregen dat deze zeer gering is. Met dit onderzoek willen we vast laten stellen of er nog steeds redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat de maatregel hier effectief kan worden.

 • Monitoring vogels

  • Het stoppen met de monitoring op de strandhoofden ten noorden van Camperduin.

  • Het afschalen van de monitoring op de stortberm Texel van jaarlijks naar om de 5 jaar. Afhankelijk van de QuickScan (zie punt 2 van 1.1)

  • Het stoppen met de monitoring op de hoogwatervluchtplaatsen langs de kust.

  • Het stoppen van de monitoring in de Harger- en Pettemerpolder.

 • Grond- en oppervlakte water

  • Het handhaven van de monitoring in de Harger- en Pettemerpolder.

  • Het handhaven van de monitoring in de Hondsbossche duinen.

 • Vegetatie

  • Het handhaven van de monitoring in de Harger- en Pettemerpolder.

  • Het handhaven van de monitoring in de Hondsbossche duinen.

  • Het uitbreiden van de monitoring in het nieuw duingebied naar 1 maal per 4 jaar. Op dit moment vindt daar geen monitoring plaats.

 • Zand- en zoutspray

  • Het stoppen van de monitoring in de Harger- en Pettemerpolder.

  • Het uitbreiden van de monitoring in het aangrenzende oude duingebieden van jaarlijks naar om de 4 jaar

 

Beoordeling
Voorschrift 24 stelt dat het monitoringsplan dient te worden bijgesteld indien de monitoringsresultaten daartoe aanleiding geven. U heeft middels de rapporten (zie bijlagenlijst) welke ik op 21 februari 2022 heb ontvangen, afdoende aangetoond dat de ontwikkelingen een aanpassing van het voorschrift tot monitoring rechtvaardigen.

Conclusie:
Ik ga akkoord met uw voorstel voor monitoring zoals in hoofdstuk 4 van Analyse monitoringsgegevens Zwakke Schakels versie 12 december 2022 opgesteld door Arcadis.

 

Resultaat-of inspanningsverplichting en elastocoast

De afdeling ABVRS heeft met haar besluit van 29-10-2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3884), een voorschrift toegevoegd aan de verleende vergunning inzake het nemen van mitigerende maatregelen voor de scholekster.

Uit de monitoringsrapportage blijkt dat de voor de scholekster getroffen maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren.

De mitigerende maatregelen dienden te zorgen voor de mitigatie van het verlies van foerageergebied voor 135-165 scholeksters, een verlies dat het gevolg is van het verdwijnen van strandhoofden (in totaal 7 ha hardsubstraat met 3 ha netto oppervlak foerageergebied) voor de kust van Noord-Holland ter hoogte van Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Beoordeling
Ecologisch en milieutechnisch is het niet verstandig de inspanningen voor de Elastocoast voor te zetten. Het betrof (achteraf gezien) een deels experimentele maatregel, welke nu aantoonbaar niet effectief is gebleken. Het afbrokkelen van het materiaal, dat daarna aanspoelt op stranden, is onwenselijk wat maakt dat verdere toevoeging van Elastocoast dan wel het herstellen van bestaande Elastocoast onwenselijk is. Daarom acht ik het verstandig dit te stoppen.

HHNK heeft invulling gegeven aan de verplichting tot het toepassen van mitigerende maatregelen en is nog steeds verplicht haar monitoringsverplichtingen en andere voorschriften uit te voeren.

Echter voor wat betreft het niet behalen van het gewenste resultaat constateer ik het volgende:

 • U heeft aangegeven dat het mosselaanbod in de westelijke Waddenzee de laatste jaren flink is toegenomen.

  • Ten opzichte van de vergunning datum in het jaar 2013 is dit ook aangetoond in het onderzoek van LNV uitgevoerd door Wageningen Marine Research 1

 • Aanvullende mitigatie maatregelen voor het creëren van meer mosselbroed dat kan dienen als foerageergebied voor de scholekster is hierdoor niet aan de orde.

Gezien deze bovengenoemde ontwikkeling is ingrijpen in de vergunning ogv artikel 5.4 lid 2, Wnb onnodig. Eveneens is gezien de autonome ontwikkeling handhaving in dit geval onredelijk. Ik ben van mening dat eventuele andere aanvullende mitigerende maatregelen ter bevordering van voedselaanbod niet meer noodzakelijk zijn waardoor, de vraag of er sprake is van een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting niet meer relevant is.

Conclusie
HHNK heeft zich middels genomen mitigerende maatregelen ingespannen om het door het project verloren gegane foerageergebied van de scholekster te mitigeren en zich te verzekeren van voldoende voedselaanbod voor de scholekster. Een van de 4 mitigerende maatregelen genoemd in de Passende beoordeling blz. 103, is niet effectief gebleken. Het toepassen van Elastocoast op strandhoofden is niet effectief gebleken, u hoeft deze maatregel daarom niet voort te zetten.

Gezien de autonome ontwikkeling van het mosselaanbod1, is er op dit moment geen noodzaak tot aanvullende mitigerende maatregelen om het verloren gegane foerageergebied rond het project Zwakke schakels te mitigeren.

 

Plan van aanpak H1110B
U heeft mij gevraagd akkoord te gaan met het monitoringsplan voor het habitattype H1110B conform voorschrift 22 van de vergunning en zoals verwoord in: Monitoringsplan H1110B, Hondbossche en Pettermerzeewering, ZwakkeSchakels Noord Holland, kenmerk D10025869:17, versie 1 maart 2021 (bijlage 11).

Beoordeling
In deze brief heb ik slechts het monitoringsplan voor het habitattype H1110B beoordeeld. De overige monitoringsverplichtingen volgend uit voorschrift 22, zijn buiten beschouwing gelaten.

U heeft middels dit plan een adequate wijze omschreven om de kwaliteitsaspecten van habitattype H110B conform voorschrift 22 te beoordelen.

Conclusie
Ik ga akkoord met het monitoringsplan: Monitoringsplan H1110B, Hondbossche en Pettermerzeewering, ZwakkeSchakels Noord Holland, kenmerk D10025869:17, versie 1 maart 2021, zoals omschreven in bijlage 11.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

 

Bijlagen:
Bijlage 1: 2019_04_Hondsbossche_Metingen_zandzout_eindrapportage2019_def

Bijlage 2 Analyse monitoringsgegevens Zwakke Schakels - D10016078 - final Dec 2020

Bijlage 3 Conclusies vegetatie

Bijlage 4 NIOZ rapportage 2019-2

Bijlage 5 Stand van zaken evaluatie Grondwater 14-5

Bijlage 6 TussenPresentatieZoutZand20200514

Bijlage 7 Vogelmonitoring Zwakke Schakels NHN - 12 mei 2020

Bijlage 8 Voortoets Monitoringsplan H1110B Eindversie

Bijlage 9 ZSNH monitoring vogels 2018 definitief

Bijlage 10 Zwakke Schakels 2018-totaal

Bijlage 11 Monitoringsplan H1110B_incPK – D10025869

 

De bijlagen zijn opvraagbaar via wetnatuurbescherming@minlnv.nl.

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 1. de naam en het adres van de indiener;

 2. de dagtekening;

 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 4. de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Naar boven