Onderwerp: Bezoek-historie

Definitief besluit wijziging Wnb vergunning baggeren en verspreiden baggerspecie havens Oosterscheldekering
Geldigheid:01-12-2022 t/m 31-03-2025Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 31 mei 2022 heeft u een wijziging aangevraagd van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) met kenmerk: DGNVLG/21150069 voor het baggeronderhoud van de havens bij de Oosterscheldekering en het verspreiden van de vrijgekomen baggerspecie op een vijftal locaties in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta.

Het ontwerpbesluit heeft van 4 oktober 2022 tot 16 november 2022 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijze ontvangen, daarom is het besluit ongewijzigd vastgesteld.

Ik wijzig hierbij de verleende vergunning. Ik verhoog de maximale hoeveelheid te baggeren baggerspecie uit de vluchthaven Neeltje Jans en de verspreiding daarvan in de verspreidingslocatie Schaar Buiten.

In dit besluit vindt u de voorschriften en de inhoudelijke overwegingen die aan deze vergunning ten grondslag liggen. De aanvraag en de bijlagen zijn onderdeel van dit besluit, eveneens zijn de originele aanvraag en bijlage overeenkomstig van toepassing. Daar waar overlap ontstaat prevaleert deze wijzigingsvergunning.

 

Eerdere besluitvorming

Op 1 juni 2021 is door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Rijkswaterstaat op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wnb een vergunning verleend (kenmerk: DGNVLG/21150069). Dit betreft het baggeronderhoud van de havens bij de Oosterscheldekering en het verspreiden van de vrijgekomen baggerspecie op een vijftal locaties in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta.

 

Wijzigingsverzoek

U heeft op 1 juni 2021 een vergunning ontvangen met kenmerk:

DGNVLG/21150069 ten behoeve van het baggeronderhoud van de havens bij de Oosterscheldekering en het verspreiden van vrijgekomen baggerspecie. Hierin is opgenomen dat de te verspreiden hoeveelheden bodemmateriaal per verspreidingslocatie niet meer mogen bedragen dan de hoeveelheden zoals genoemd in tabel 3-2 op blz. 9-10 van de Passende Beoordeling (Natuurtoets en Passende Beoordeling Baggeren Oosterscheldekering havens en verspreiden baggerspecie, kenmerk G6198WATRP2105271627, hierna te noemen PB).

Na aanvang van de werkzaamheden is gebleken dat uit de Vluchthaven Neeltje Jans een groter volume baggermateriaal moet worden verwijderd dan op basis van surveys werd verwacht. Daarnaast is in het eerste jaar van de uitvoeringsperiode vastgesteld dat de slibfractie in het te verwijderen materiaal aanmerkelijk lager is dan vooraf aangenomen.

Om deze reden is op 31 mei 2022 een wijziging van de vergunning aangevraagd. Een aanvullende ecologische beoordeling maakt deel uit van uw verzoek en is opgenomen in het addendum op de PB 23 mei 2022. Deze wijziging ziet alleen toe op wijzigingen met betrekking tot het baggeren van de vluchthaven Neeltje Jans:

 

- Het vergroten van het baggervolume van 400.000m3 naar 500.000m3;

- Het vergroten van het verspreidingsvolume van 400.000 naar 500.000m3 op locatie Schaar Buiten;

- De toename in vaarbewegingen voor het vervoeren van de extra baggerspecie;

- Een afname in de slibfractie van het materiaal van 43%(originele aanname) naar 27,6% als gemeten werkelijke slibfractie.

 

Deze aanvraag ziet niet op:

- De verspreidingsperiode, deze blijft gelijk.

 

Vergunningplicht

De aangevraagde wijziging kan, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Voordelta, significante gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Daarom geldt een vergunningplicht op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wnb.

 

Procedure

Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing. Het besluit tot toepassing is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 december 2021, stcrt-2021-50392.

 

Beoordeling

Gezien de wijziging van de activiteit dient deze ecologisch beoordeeld te worden. Het addendum opgenomen bij uw aanvraag tot wijziging voorziet in de beoordeling van de wijziging zoals aangevraagd. De toename van de hoeveelheid te baggeren materiaal kan tot de volgende effecten leiden.

 

Afbakening

Gebied: De gewijzigde baggerhoeveelheden betreffen de Vluchthaven Neeltje Jans en de stortlocatie Schaar Buiten.

 

Gevolgen:

Voor de beoordeling van de gevolgen inventariseert het addendum op de PB welke in redelijkheid denkbare typen gevolgen kunnen optreden. Dit zijn:

- Vertroebeling

- Sedimentatie/bedekking

- Stikstofdepositie

- Habitats

- Habitatrichtlijnsoorten

- Broedvogels

- Niet-broedvogels

 

Vertroebeling:

Veel slib in de waterkolom en langdurige vertroebeling zijn ongewenst. Door de lagere slibfractie leidt de toename in materiaal niet tot een grotere vertroebeling. Aangezien er een vermindering is van de vertroebeling ten opzichte van de bestaande vergunning is er geen sprake van een groter ecologisch effect dan reeds vergund.

 

Sedimentatie/Bedekking:

Bij het verspreiden van de baggerspecie wordt de bodem lokaal afgedekt met een laag sediment. Een dikke laag slib op de bodem, verspreid over een groot gebied is ongewenst voor het bodemecosysteem. Uit het nu bijgevoegde addendum op de PB blijkt dat de invloed van de verspreiding op het bodemecosysteem kleiner is dan in de eerdere vergunde situatie.

 

Stikstofdepositie:

Uit de bij de addendum op de PB gevoegde Aerius berekening blijkt dat zowel de totale emissie als de depositie op Natura 2000-gebieden lager is dan de reeds vergunde situatie. Er is dus nergens sprake van een toename van stikstofdepositie als gevolg van de wijziging van de vergunning. Hierdoor zijn significante gevolgen ten aanzien van deze wijziging uitgesloten.

 

Habitats:

Significant negatieve effecten voor het habitattype Permanent overstroomde zandbanken (zie PB 2021, blz. 50-51) zijn niet aan de orde. Gezien de ligging van de verspreidingslocatie buiten het Bodembeschermingsgebieden en de korte hersteltijd van de ter plaatse aanwezige bodemlevensgemeenschap zijn significant negatieve effecten op habitattype Permanent overstroomde zandbanken ook bij verspreiding van 500.000 m3 baggerspecie uitgesloten.

 

Habitatrichtlijnsoorten:

Gezien het karakter en de tijdelijkheid van de werkzaamheden zijn ook de optredende vertroebeling en verstoring tijdelijk en lokaal. Daarom zijn ook bij verspreiding van 500.000 m3 baggerspecie significant negatieve effecten op zeeprik, rivierprik, elft, fint, gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvis uitgesloten.

 

Broedvogels:

Omdat buiten het broedseizoen wordt gewerkt zijn ook bij verspreiding van 500.000 m3 baggerspecie significante negatieve effecten als gevolg van verstoring voor broedvogels uitgesloten.

 

Niet broedvogels:

Gezien het karakter en de tijdelijkheid van de werkzaamheden is verstoring van niet-broedvogels (zeer)beperkt. Vogels die hinder ondervinden van de werkzaamheden hebben voldoende uitwijkmogelijkheden. Daarom zijn ook bij verspreiding van 500.000 m3 baggerspecie significant negatieve effecten op alle voor Natura 2000-gebied Voordelta aangewezen niet-broedvogelsoorten uitgesloten.

Ik stem in met de conclusie, zoals opgenomen in het addendum op de PB dat met de voorgestelde, verandering in uitvoering een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen is uit te sluiten.

Op grond van het bovenstaande ben ik van mening dat de gevraagde wijziging van de vergunning, onder de opgenomen voorschriften en beperkingen, kan worden verleend.

 

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 5.4 lid 1, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 16 van de vergunning van 1 juni 2021 (kenmerk: DGNVLG /21150069) als volgt te wijzigen:

 

De aangepaste vergunningvoorschriften luiden als volgt:

16. De totale hoeveelheid te storten/verspreiden bodemmateriaal mag niet meer bedragen dan 1.367.000m3 (in situ). Ook de per  stortlocatie te verspreiden hoeveelheden bodemmateriaal mogen niet meer bedragen dan de aantallen zoals genoemd in tabel 3-2 op blz. 9-10 van de PB met uitzondering van de vluchthaven Neeltje Jans zie voorschriften 16a en b.

16a. De hoeveelheid te baggeren totaal volume van de Vluchthaven Neeltje Jans is 500.000 m3

16b. De hoeveelheid te storten/verspreiden totaal volume van baggerspecie afkomstig uit de Vluchthaven Neeltje Jans is 500.000 m3

 

Overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur, Visserij

 

Bijlagen:

  1. Natuurtoets en Passende Beoordeling baggeren en verspreiden baggerspecie havens Oosterscheldekering

  2. Addendum Passende Beoordeling incl. bijlagen baggeren en verspreiden baggerspecie havens Oosterscheldekering

  3. AERIUS berekening baggeren en verspreiden baggerspecie havens Oosterscheldekering

BEROEP

 

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt uw beroepschrift digitaal of via een brief indienen.

 

Digitaal dient u in via het beroepschriftformulier:

U heeft hier een DidiD voor nodig. Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschep (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisatie als een stichting of vereniging dienen hun stukken op paper in. Een eenmanszaak, vennootschep onder firma (vof) of commanditaire vennootschep (cv) kan de formulieren wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DidiD.

 

Via een brief. Vermeld in uw beroepschrift:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

 

Dateer en onderteken het beroepschrift. Uw woonplaats is bepalend bij de vraag bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Heeft u geen woonplaats in Nederland dan is de zetel van het bestuursorgaan bepalend.

Via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact#contactgegevens kunt u nagaan bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.

Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift.

 

In elk geval:

  • het besluit waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten
Naar boven