Onderwerp: Bezoek-historie

Verlenging looptijd Wnb-vergunning onderhoudsbaggerwerkzaamheden haven Delfzijl met kenmerk DGAN-NB / 17206945 d.d. 21 december 2017
Geldigheid:16-11-2022 t/m 01-05-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Bij brief van 24 oktober 2022 verzoekt u mij om vier maanden verlenging van de toestemming op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor het uitvoeren van reguliere onderhouds-baggerwerkzaamheden in de haven en havenmond van Delfzijl, alsmede voor het verspreiden van de hierbij vrijgekomen baggerspecie.

 

Eerdere besluitvorming
Middels het besluit met kenmerk DGAN-NB / 17206945 d.d. 21 december 2017 is toestemming verleend voor uitvoeren van reguliere onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haven en havenmond van Delfzijl evenals het verspreiden van de vrijgekomen baggerspecie. De vergunning is verleend van 1 januari 2018 tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd, doch uiterlijk tot en met 31 december 2022.

 

Uw verzoek

U verzoekt thans om de looptijd van het besluit van 21 december 2017 met vier maanden te verlengen tot 1 mei 2023.

Het gaat enkel om het later plaatsvinden van een klein deel van de reeds toegestane werkzaamheden, zijnde de hoeveelheid bagger die in 2022 niet wordt verspreid maar wel is vergund onder het besluit met kenmerk DGAN-NB / 17206945.

 

Bevoegdheid tot vergunningverlening

De bevoegdheid van de minister om de geldigheidsduur van de vergunning te

verlengen is ontleend aan artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a, sub 1, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb), luidend: aanleg, uitbreiding en, voor zover van toepassing, inrichting, alsmede wijziging, gebruik, beheer en onderhoud van hoofdvaarwegen als bedoeld in artikel 1 van de Tracéwet.

Tevens valt de activiteit onder artikel 1.3, lid 1, onder j, sub 1, van het Bnb, luidend: activiteiten die geheel of grotendeels plaatsvinden in het grensgebied, bedoeld in artikel 1 van de op 14 mei 1962 te Bennekom tot stand gekomen aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag (Trb. 1962, nr. 54).

 

Beoordeling

De activiteiten worden ongewijzigd uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de reeds vergunde hoeveelheid bagger die in 2022 niet wordt verspreid. Dit betreft een hoeveelheid van 544.250 kubieke meter, waar 1.600.000 kubieke meter (in situ) bagger per jaar middels de water- en luchtinjectiemethode (Airset) is vergund.

Er vindt in dit besluit geen nieuwe inhoudelijke beoordeling van natuureffecten plaats, zodat op deze procedure niet de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van toepassing is.

 

Besluit

Ik besluit daarom op grond van artikel 5.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wnb om voorschrift 12, 13 en 25 van het besluit van 21 december 2017 met als kenmerk DGAN-NB / 17206945 als volgt te wijzigen:

12. De hoeveelheid bagger die per jaar door middel van een sleephopper op de locatie 'Dollard' wordt verspreid bedraagt maximaal 400.000 kubieke nieter (beunkuubs).

13. De hoeveelheid bagger die per jaar middels de water- en luchtinjectiemethode (Airset) vanuit de haven en de havenmond wordt verspreid bedraagt maximaal 1.600.000 kubieke meter. Van 1 januari tot 1 mei 2023 betreft dit maximaal 544.250 kubieke meter.

25. De vergunning is geldig van 1 januari 2018 tot en met het moment dat de vergunde activiteit wordt beëindigd (zie voorschrift 9), doch uiterlijk tot en met 1 mei 2023.

De overige voorschriften en beperkingen blijven onverkort van kracht.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

De Minister voor Natuur en Stikstof

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

De Minister voor Natuur en Stikstof maakt dit besluit openbaar op grond van artikel 3.1 van de Wet Open Overheid. Het zal onder anonimisering van de persoonsgegevens geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen.

Naar boven