Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming 22554317; garnalenvisserij; realisatie visuren Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan
Geldigheid:25-11-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per besluit van 15 december 2016 (DGAN-NB/16144842) is aan diverse vissers op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), vergunning verleend voor het uitvoeren van de garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden. U bent, mede vanuit de overige betrokken visserijorganisaties, belast met de penvoering en directe vertegenwoordiging van deze groep van vergunninghouders.

Aan de hierboven genoemde vergunning is, na correctie middels een beslissing op bezwaar d.d. 7 mei 2020, o.a. het navolgende voorschrift verbonden:

 

7. Als ijkbeeld ter monitoring van de verspreiding en intensiteiten van de garnalenvisserij binnen de betrokken Natura 2000-gebieden worden de volgende jaarlijkse visuren aangehouden voor het totaal van alle houders van de onderhavige vergunning, tezamen met de andere Nederlandse houders van een Wnb-wet vergunning voor de garnalenvisserij:

 

Natura 2000 gebied

Visuren

Noordzeekustzone

120.873

Oosterschelde

292

Vlakte van Raan

3.644

Voordelta

25.565

Waddenzee

92.398

Westerschelde

3.594

Totaal

246.366

 

Voorts geldt het navolgende voorschrift:

5. De vergunde activiteiten worden overeenkomstig de ingediende aanvraag en bijbehorende Passende Beoordeling (PB) uitgevoerd, met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en beperkingen.

 

Toezichts- en handhavingslijn

Ik heb mijn toezichts- en handhavingslijn in relatie tot de jaarlijkse visuren per brief van 28 maart 2019 (DGNVLG-NV/19061648) aan u kenbaar gemaakt. Hierin is o.a. bepaald dat:

  • bij het bereiken (per Natura 2000-gebied) van 90% van de ijkuren er een formele waarschuwing en oproep aan uw organisaties uitgaat om hierop een passende actie te plegen. […]. Ook zal vanuit het ministerie het initiatief worden genomen voor een overleg met de betrokken vertegenwoordigers van uw sector.

  • bij het bereiken (per Natura 2000-gebied) van 110% van de ijkuren een formele tijdelijke opschorting van de werking van de betreffende Wnb-vergunning volgt i.r.t. het betreffende Natura 2000-gebied. Tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar is de garnalenvisserij in het specifieke Natura 2000-gebied daarmee verboden.

 

Monitoringsresultaten

Wageningen Marine Research, door mij belast met de feitelijke uitvoering van de 'visurenmonitoring', levert mij wekelijkse tussenstanden aan. Deze tussenstanden worden daaropvolgend ook wekelijks met u gedeeld. Op 24 november 2022 golden de navolgende realisaties:
 

  IJkpunt Totaal  Actuele Tussenstand Benutting %
Oosterschelde 292 89 30
Westerschelde 3594 2838 79
Noordzee Kustzone 120867  79570 66
Voordelta 25565     14762    58
Vlakte van Raan 3644 4016 110
Waddenzee 92398 70582 76

 

Op 15 november jl. zat deze realisatie i.r.t. het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan op 89 % en heb ik u op diezelfde dag (op medewerkersniveau) per e-mail al laten aankondigen bij een nieuwe wekelijkse update (en een dan waarschijnlijke realisatie boven de 90%) een schriftelijke kennisgeving in lijn met voorgenoemd toezichts- en handhavingsbeleid te zullen sturen. Zoals u bekend wordt deze werkwijze gehanteerd juist om de betrokken vertegenwoordigende visserijorganisaties, de gelegenheid te geven tijdig bij te sturen richting de relevante vergunninghouders.

U heeft in een daaropvolgend telefonisch contact op medewerkersniveau ook aangegeven zich bewust te zijn van de snelle realisatie aan visuren in het betreffende gebied. Ik constateer dus dat voor wat betreft het Natura 2000-gebied 'Vlakte van de Raan' de realisatie inmiddels per 24 november jl. al op een realisatie van 110% zit. Ik heb u dat, op medewerkersniveau, per Whatsapp-bericht, op dezelfde dag nog laten weten.

Omdat de realisatie in één week, een sprong heeft gemaakt tussen 89% (nog net niet voldoende voor een formele brief, maar wel signalerend direct aan u doorgegeven) naar 110% is er een grondslag om de werking van de betreffende vergunning op te schorten tot 1 januari 2023. Dit is tevens de expiratiedatum van de betreffende vergunning. Tot nadere orde is er daarmee effectief geen garnalenvisserij in het Natura 2000 gebied Vlakte van de Raan toegestaan.

 

Wijziging van de vigerende vergunning

Artikel 5.3, lid 4, van de Wnb stelt dat het verboden is te handelen in strijd met de bij een vergunning of ontheffing gestelde voorschrift. Op grond van artikel 5.4, lid 1, van de Wnb kan een Wnb-vergunning ingetrokken of gewijzigd worden indien [..] a.de houder van een vergunning, onderscheidenlijk ontheffing in strijd handelt met de hem verleende vergunning, onderscheidenlijk ontheffing of de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen […].

Ik stel vast dat de betrokken vergunninghouders, voor wat betreft het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan, voorschrift 5 in samenhang met de voorschriften 7 en 8 van de voorgenoemde vergunning, niet nageleefd hebben en daarmee in strijd met artikel 5.3, lid 4, van de Wnb hebben gehandeld.

 

In aansluiting op het hierboven reeds aangehaalde en eerder aan u gemelde handhavingsbeleid besluit ik tot wijziging van voorschrift 36 van voorgenoemde vergunning, als volgt:

36 . De vergunning is geldig vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2022.

Voor wat betreft het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan heeft deze vergunning geen gelding in de periode van 26 november 2022 tot en met 31 december 2022.

 

Ik attendeer u er volledigheidshalve op dat tegen het vissen op garnalen binnen het Natura 2000-gebied Vlakte van de Raan, zowel vanuit het bestuurs- als strafrecht opgetreden kan worden wegens overtreding van het gewijzigde voorschrift 36.

Ik vertrouw erop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ga er vanuit dat u hierop passende actie zult plegen en mij daarover zult informeren.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid DG Natuur en Visserij

Naar boven