Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; Najaarsmosselzaadvisserij Voordelta 2022 : instemming visplan, inventarisatie mosselzaad 2022
Geldigheid:15-11-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 24 mei 2019 is aan onder andere uw (hieronder specifiek benoemde) drie bedrijven een vergunning (kenmerk: DGNVLG-NV/ 19129725) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het najaar van 2022, in (onder meer) het Natura 2000-gebied Voordelta op mosselzaad te mogen vissen.

U dient, op grond van de vergunningvoorschriften nrs. 10 t/m 13, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, o.a. een visplan ter instemming aan mij voor te leggen.

Per e-mails van 7 en 10 november jl. heeft u mij, via tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, in dat kader de vereiste stukken toegestuurd.

 

Instemming

Ik ben van mening dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met de door u beoogde visserij.

Ik verzoek u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, na de visdagen, aan mij opgaaf te doen van de met het door u ingezette vaartuig (bij benadering) gerealiseerde visuren per aangegeven kwadrant.

Deze opgaaf baseert u op uw eigen urenregistratie.

Een totaalregistratie van uw gerealiseerde visserij wordt door u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, op basis van de data uit uw black box, aan mij verstrekt. Deze aanlevering dient uiterlijk 1 werkweek na afronding van uw visserij plaats te vinden.

 

Bovenstaande instemming heeft betrekking op de navolgende drie specifieke vergunninghouders:

Mosselbank B.V.

YE 116

Prins Mosselkweek B.V.

YE 96

Mosselkweekbedrijf Dhooge B.V.

YE 30

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

 

Bijlagen:

  1. Visplan najaarsmosselzaadvisserij Voordelta 2022

  2. Inventarisatie mosselzaad 2022 Voordelta

Naar boven