Onderwerp: Bezoek-historie

Wnb; Najaarsmosselzaadvisserij Oosterschelde 2022; instemming visplan, inventarisatie mosselzaad & AERIUS berekening
Geldigheid:08-11-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 24 mei 2019 is aan onder andere uw bedrijf een vergunning (kenmerk: DGNVLG-NV/ 19129725) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het najaar van 2022, in (onder meer) het Natura 2000-gebied Oosterschelde op mosselzaad te mogen vissen.

U dient, op grond van de vergunningvoorschriften nrs. 10 t/m 13, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, o.a. een visplan ter instemming aan mij voor te leggen. Per e-mails van 24 en 27 oktober jl. heeft u mij, via tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, in dat kader de vereiste stukken toegestuurd. De P.O. Mosselcultuur heeft daarin tevens, alhoewel onverplicht, een stikstofberekening toegevoegd; deze berekening onderbouwt dat er op dit specifieke punt geen sprake is van een vergunningplicht.

De betreffende stikstofberekening is onverplicht omdat de betreffende Wnb-vergunning (afgegeven ten tijde van de 'PAS') reeds in rechte vaststaat en daarmee ook, voor de afgegeven periode, op het aspect stikstof is getoetst. Dit ligt anders ingeval u, al dan niet via de P.O. Mosselcultuur, een nieuwe Wnb-vergunning zou willen aanvragen. Uw huidige vergunning expireert immers op 1 januari 2023.

 

Instemming

Ik ben van mening dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met de door u beoogde visserij.

Ik verzoek u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, na de visdagen, aan mij opgaaf te doen van de met het door u ingezette vaartuig (bij benadering) gerealiseerde visuren per aangegeven kwadrant. Deze opgaaf baseert u op uw eigen urenregistratie.

Een totaalregistratie van uw gerealiseerde visserij wordt door u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, op basis van de data uit uw black box, aan mij verstrekt. Deze aanlevering dient uiterlijk 1 werkweek na afronding van uw visserij plaats te vinden.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

  1. Visplan najaarsmosselzaadvisserij Oosterschelde 2022_YE 30

  2. Inventarisatie mosselzaad 2022 Oosterschelde

  3. AERIUS_berekening najaarsmosselzaadvisserij Oosterschelde 2022_YE 30

  4. Toelichting Aerius berekening najaarsmosselzaadvisserij Oosterschelde 2022_YE 30

Naar boven