Onderwerp: Bezoek-historie

Wet natuurbescherming; intrekking vergunning; garnalenvisserij
Geldigheid:25-10-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Per brief van 24 oktober 2022 verzoekt u mij om intrekking van de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zoals verleend aan diverse natuurlijke personen en bedrijven ten behoeve van de garnalenvisserij in diverse Natura 2000-gebieden.

Deze vergunning dateert van 17 mei 2018 met kenmerk DGAN-NB/18074773 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. De betreffende vergunninghouders namens wie u dit verzoek indient, staan vermeld op bijlage 3 zoals behorend bij de betreffende vergunning

U geeft aan dat de betreffende vergunninghouders vanaf heden tot en met 31 december 2022 geen gebruik meer zullen maken van de voorgenoemde vergunning. Dit terwijl het tot en met 31 december a.s. doorlopen van deze vergunning voor deze vergunninghouders betekent dat zij het risico lopen, gelet op de lopende beroepszaak, aanzienlijke kosten te zullen moeten maken om als belanghebbende partij zich in rechte te (laten) vertegenwoordigen. Dit betekent dat de baten voor de vergunninghouders niet opwegen tegen de kosten.

U geeft aan dat uw leden vanaf 1 januari 2023 opnieuw een belang hebben om de garnalenvisserij uit te oefenen in de betreffende Natura 2000-gebieden.

U rekent er dan ook op dat het verzoek tot intrekking, een eventuele vergunningaanvraag voor de periode vanaf 1 januari 2023 niet in gevaar zal brengen.

 

Besluit

Ik besluit vanwege uw verzoek de voorgenoemde vergunning in te trekken. Met de mededeling dat in de betreffende Natura 2000-gebieden de garnalenvisserij gedurende de resterende looptijd niet meer zal worden uitgeoefend, is een vergunning gelet op de verbodsbepaling in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming thans niet meer benodigd.

Deze intrekking heeft onmiddellijk effect en betekent dat er vanaf heden door de betreffende vergunninghouders niet meer in de betrokken Natura 2000-gebieden op garnalen gevist mag worden. Ik maak u erop attent dat hierop strikt toezicht uitgeoefend kan worden en illegale visserij (in ieder geval) bestuursrechtelijk geadresseerd zal worden; ik verzoek u om de betrokken natuurlijke personen en bedrijven hierop met klem te wijzen.

Het staat u vrij om, namens de betrokken natuurlijke personen en bedrijven, een vergunningaanvraag voor een nieuw ondernomen visserij in deze gebieden in te dienen. Daarop heeft onderhavige intrekking geen invloed.

 

De Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze:

MT-lid bij het Directoraat-Generaal Natuur en Visserij

BEZWAAR

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

 

De Minister voor Natuur en Stikstof
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

 

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

PUBLICATIE BESLUIT

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voorliggende besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder dit besluit, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen

Naar boven