Onderwerp: Bezoek-historie

WIJZIGING VISPLAN (BIJLAGE 2A); Wnb; najaarsmosselzaadvisserij Waddenzee 2022; instemming indiv. uitvoeringsplan & stikstofberekening
Geldigheid:10-10-2022 t/m 22-11-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Geachte,

Op 22 april 2021 is aan uw bedrijf een vergunning (kenmerk: DGNVLG-NV/21106573) op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend om, onder andere in het najaar van 2022, in de westelijke Waddenzee de mosselvisserij te mogen uitoefenen.

U dient, op grond van de vergunningvoorschriften nrs. 14 t/m 23, voorafgaand aan de beoogde start van de individuele halfjaarlijkse visserijen, een individueel uitvoeringsplan en stikstofberekening ter instemming aan mij voor te leggen. Op 20 september jl. heeft u mij in dat kader deze stukken toegestuurd.

 

Instemming

Ik ben van mening dat de toegezonden stukken voldoen aan de in de vergunning opgenomen vereisten. Ik stem daarom in met de door u beoogde visserij. Tevens stel ik vast dat voor wat betreft het aspect stikstof geen vergunningplicht op grond van de Wnb geldt. Ter illustratie heb ik de relevante stukken van één van de vergunninghouders als bijlagen bij onderhavige instemming toegevoegd. Elk van u heeft aangegeven over een hieraan volledig identieke berekening te beschikken.

Ik verzoek u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, na elke visweek aan mij opgaaf te doen van de met het door u ingezette vaartuig (bij benadering) gerealiseerde visuren per aangegeven kwadrant. Deze opgaaf baseert u op uw eigen urenregistratie.

Deze wekelijkse opgaves kunnen op een specifiek moment aanleiding zijn om, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, u te verzoeken om een opgaaf van de gerealiseerde visuren per specifiek kwadrant op basis van uw black box-data.

Een totaalregistratie van uw gerealiseerde visserij wordt door u, middels tussenkomst van de P.O. Mosselcultuur, op basis van de data uit uw black box, aan mij verstrekt. Deze aanlevering dient uiterlijk 1 werkweek na afronding van uw visserij plaats te vinden.
In de als bijlage bij dit besluit toegevoegde overzichtslijst treft u een vermelding van uw vergunning aan. Omwille van een beperking van de administratieve lasten voeg ik uw eigen specifieke AERIUS-berekening en toelichting daarop niet als bijlage bij onderhavig instemmingsbesluit.

 

Hoogachtend,

De Minister voor Natuur en Stikstof

namens deze:

MT-lid Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 

Bijlagen:

  1. Lijst deelnemende vergunninghouders & vaartuigen najaarsmosselzaadvisserij 2022

  2. Uitvoeringsplan mosselzaadvisserij najaar 2022 Mosselkweek BV

  3. Inventarisatierapport mosselbestanden najaar 2022

  4. AERIUS-berekening Mosselkweek BV najaarsvisserij 2022

  5. Toelichting AERIUS berekening najaarsvisserij 2022 Mosselkweek BV

 

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

De Minister voor Natuur en Stikstof
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;

  2. de dagtekening;

  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  4. de gronden van bezwaar.

Het is raadzaam een kopie van dit besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

 

Publicatie

Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voorliggende besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder dit besluit, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen

Naar boven